нашите сайтове english

Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Аврен-Варна

Програма: подмярка 19.1. "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Основна цел на проекта и планирани дейности:

Проекта цели:

 • Подпомагане на процеса по създаване на местни инициативни групи (МИГ) на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР);
 • Подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво;
 • Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегии за Водено от общностите местно развитие;

За изпълнение целите на проекта са предвидени следните дейности:

 • Формиране и учредяване на МИГ на територията на община Аврен и територията на следните населени места от община Варна извън строителните граници на град Варна: с. Звездица, с. Казашко, с. Константиново и с. Тополи;
 • Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегия за ВОМР;
 • Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
 • Проучвания и анализи на територията;
 • Подготовката на стратегия за ВОМР, включително консултиране с местната общност във връзка с подготовката на стратегията;

Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Аврен-Варна

  Top