нашите сайтове english

Декларации от № 301 до № 450

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна ДИРЕКЦИЯ длъжност дата
301   Цветелина Маринова Добрева    УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 20.4.2023
302   Димка Кирова Петрова   УСКОР Гл. специалист "Осигуряване на обществения ред" 20.4.2023
303   Жени Йорданова Стоянова   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. инспектор "Контрол на водни площи, лечебни заведения и ДУЗ" 20.4.2023
304   Надежда Бориславова Владимирова    КДР Счетоводител "Контрол по СФУК" 21.4.2023
305   Лилия Иванова Христова   КДР Старши счетоводител  21.4.2023
306   Николина Любенова Димитрова   ФСД Старши счетоводител 21.4.2023
307   Росен Цветанов Стаменов   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 21.4.2023
308   Димитричка Петрова Радева   УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 21.4.2023
309   Елисавета Димитрова Андонова   УСКОР Гл. специалист "Осигуряване на обществения ред" 21.4.2023
310   Златина Бойчева Георгиева   УСКОР Гл. специалист "Осигуряване на обществения ред" 21.4.2023
311   Диана Костадинова Борисова   УСКОР Гл. специалист "Осигуряване на обществения ред"  21.4.2023
312   Нела Спасова Паскалева   ОСИСД Гл. инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 21.4.2023
313   Даниела Димитрова Гурева   ОСИСД Ст. инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 21.4.2023
314   Виктор Николаев Колев   АГУП Ст. експерт "Подземен кадастър" 21.4.2023
315   Дора Колева Дякова   АГУП Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 21.4.2023
316   Мария Георгиева Колева   ЕООС Гл. експерт "Управление на отпадъците" 21.4.2023
317   Станимира Сашева Алексиева-Николова   АГУП Мл. експерт "Част конструктивна" 21.4.2023
318   Антоанета Михайлова Стоянова   АГУП Гл. специалист "Кадастър" 21.4.2023
319   Дора Желязкова Петрова   КС Гл. инспектор "Контрол и санкции" 21.4.2023
320   Калина Йорданова Банкова   КС Гл. инспектор "Контрол и санкции" 21.4.2023
321   Маргарита Костадинова Тончева   МД Ст. специалист "Архив" 21.4.2023
322   Ивилина Георгиева Райкова   МД Гл. специалист "Архив" 21.4.2023
323   Красимира Симеонова Дишева   МД Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 21.4.2023
324   Аршагуи Дикран Киркорова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 21.4.2023
325   Мария Деянова Апостолова    МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 21.4.2023
326   Милена Александрова Русева   МД Гл. експерт "Предварителен и последващ контрол база данни"      21.4.2023
327   Родислав Кузманов Кузманов   ОМД Гл. експерт "Младежки сцени и фестивали" 21.4.2023
328   Надежда Христова Кирчева-Христова   УЧРАУ Гл. експерт "Технически архив" 21.4.2023
329   Биляна Боянова Симеонова-Кесмева   ИАО Началник на сектор 21.4.2023
330   Калина Цанкова Керемидчиева   АГУП Гл. специалист "Общ устройствен план"     21.4.2023
331   Йоана Иванова Иванова    АГУП Гл. експерт "Част архитектурна" 21.4.2023
332   Добри Славов Добрев   УСКОР Гл. инспектор "Строителен контрол" 24.4.2023
333   Валентина Стефанова Вълчева   АГУП Началник на отдел 24.4.2023
334   Гюлшен Арунова Акифова    КС Инспектор "Контрол и санкции" 24.4.2023
335   Десислава Димитрова Желева   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 24.4.2023
336   Красимира Николова Петрова    УЧРАУ Гл. специалист "Архив"      24.4.2023
337   Силвия Илиева Лазарова   УЧРАУ Гл. специалист "Архив" 24.4.2023
338   Катя Георгиева Георгиева   УЧРАУ Гл. специалист "Архив"      24.4.2023
339   Емилия Неделчева Венкова-Преспарова   УЧРАУ Ст. експерт "Административно и техническо осигуряване" 24.4.2023
340   Светломира Петрова Димитрова   ОСИСД Гл. експерт "Реклама" 24.4.2023
341   Петър Маринов Вълков   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 24.4.2023
342   Ирина Николова Кертикова-Табакова   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 24.4.2023
343   Янислава Димитрова Шопова   СД Гл. експерт "Икономист" 24.4.2023
344   Даниела Вълчанова Йорданова   Детска ясла №7 ,,Роза’’ директор 24.4.2023
345   Диляна-Анна Иванова Стойчева    КОБС Мл. експерт "Постоянни и временни комисии" 24.4.2023
346   Радостина Иванова Ганева   ОМД Гл. експерт "Младежки дейности" 24.4.2023
347   Силвия Любомирова Андонова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 24.4.2023
348   Екатерина Атанасова Николова 28.4.2023 ИИБ Мл. експерт "Освидетелстване на сгради" 24.4.2023
349   Радка Стефкова Калчева   РБ Пенчо Славейков Директор 24.4.2023
350   Петя Василева Енева      ОСИСД Началник на отдел 24.4.2023
351   Петя Симеонова Симеонова   ОСИСД Ст. инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 24.4.2023
352   Боряна Любенова Павлова   ЕООС Гл. експерт "Опазване на околната среда" 24.4.2023
353   Белица Атанасова Паунова    АГУП Началник на отдел 24.4.2023
354   Сиана Георгиева Илиева   АГУП Старши юрисконсулт 24.4.2023
355   Веселин Илиев Илиев   ИИБ Гл. експерт "Отопление и вентилация" 24.4.2023
356   Радка Дойчева Николова   УСКОР Ст. специалист "Строителен контрол" 24.4.2023
357   Павлина Петрова Георгиева   УСКОР Гл. специалист "Строителен контрол" 24.4.2023
358   Веселин Желязков Недялков   ФИБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 24.4.2023
359   Ирина Христова Господинова-Попова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 24.4.2023
360   Миглена Станчева Тръпкова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 24.4.2023
361   Ана Иванова Димитрова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 24.4.2023
362   Нели Георгиева Иванова    ФСД Старши счетоводител 24.4.2023
363   Милица Стоянова Янкова   ИИБ Гл. експерт "Бюджет, обществени поръчки, възлагане и контрол по договори" 24.4.2023
364   Мая Василева Иванова   УЧРАУ Гл. експерт "Административно обслужване" 24.4.2023
365   Милена Генова Минева    АГУП Старши юрисконсулт 24.4.2023
366   Константин Атанасов Воденичаров   ПРЕВЕНЦИИ Гл. експерт "Психолог" 24.4.2023
367   Мая Александрова Атанасова   ПРЕВЕНЦИИ Ст. експерт "Превенция при деца и семейства в риск" 24.4.2023
368   Бисерка Младенова Алексиева   ПРЕВЕНЦИИ Гл. експерт "Програмен мениджър по превенция на ХИВ/СПИН" 24.4.2023
369   Александра Евгениева Александрова   ПРЕВЕНЦИИ Гл. експерт "Превенция на асоциалното поведение" 24.4.2023
370   Димитър Василев Димитров   ПРЕВЕНЦИИ Главен експерт "Секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора" 24.4.2023
371   Росица Пенчева Николова   ПРЕВЕНЦИИ Ст. експерт "Превантивни програми" 24.4.2023
372   Камелия Николаева Василева   КС Гл. инспектор "Контрол и санкции" 25.4.2023
373   Стела Ганчева Попова   ФСД Старши счетоводител 25.4.2023
374   Христина Руменова Олянова   УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 25.4.2023
375   Лилия Ивайлова Кирилова   ФСД Старши счетоводител 25.4.2023
376   Яна Станчева Станчева    УЧРАУ Гл. експерт "Административно обслужване" 25.4.2023
377   Илиана Василева Русева   ФСД Старши счетоводител 25.4.2023
378   Валентина Николаева Миленкова   УЧРАУ Гл. експерт "Административни услуги" 25.4.2023
379   Камелия Димитрова Александрова   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 25.4.2023
380   Станислав Недев Стоянов   УСКОР Ст. инспектор "Строителен контрол" 25.4.2023
381   Илияна Русева Тимнева   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Началник на отдел 25.4.2023
382   Стоянка Вълканова Недева   ИАО Гл. експерт "Локална база данни" 25.4.2023
383   Радка Василева Вълчанова    ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 25.4.2023
384   Даниела Стратиева Стоянова    ИАО Мл. експерт ЕСГРАОН 25.4.2023
385   Величка Минчева Русева   СД Ст. експерт „Икономист социални програми и проекти”  25.4.2023
386   Румен Христов Тенев   ЕООС Ст. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 25.4.2023
387   Анастасия Маринова Георгиева    ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ директор 25.4.2023
388   Лиляна Димитрова Лазарова - Янева   ЦПЛР-ЛЦ директор 25.4.2023
389   Красимира Тенева Стефанова    УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 25.4.2023
390   Боряна Крумова Соколова   УЧРАУ Мл. експерт "Административно обслужване" 25.4.2023
391   Петя Валериева Горановска    УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 25.4.2023
392   Йовка Стефанова Желязкова-Христова   АГУП Мл. експерт "Недвижимо културно наследство - част архитектурна" 25.4.2023
393   Доротея Руменова Павлова   ГХГ Директор 25.4.2023
394   Пламена Любенова Гочева    ИАО Мл. експерт "Актосъставяне"  25.4.2023
395   Валентина Райкова Жекова    ИАО Гл. специалист "Актосъставяне"  25.4.2023
396   Йоана Славчева Йорданова   ОСИСД Гл. експерт "Концесии" 25.4.2023
397   София Георгиева Колева   ОСИСД Гл. експерт "Търгове и конкурси по ЗОС" 25.4.2023
398   Анелия Димитрова Бодичева   ДГ№26"Изворче" директор 25.4.2023
399   Светлана Георгиева Атанасова   ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  25.4.2023
400   Марияна Василева Цветкова   ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  25.4.2023
401   Стефка Среброва Костова   ИАО Гл. специалист "Актосъставяне"  25.4.2023
402   Антония Диянова Генова   ЕООС Гл. специалист "Опазване чистотата на обществените територии" 25.4.2023
403   Станка Илиева Пантелеева     УС Главен специалист "Почивно дело и социален отдих" 26.4.2023
404   Ивайло Добрев Добрев   ЕООС Ст. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 26.4.2023
405   Росен Иванов Димитров   РКИ Гл. експерт "Завеждащ Регистратура за класифицирана информация" 26.4.2023
406   Галина Николаева Чернаева-Гонова   АГУП Гл. експерт "Недвижимо културно наследство - част конструктивна" 26.4.2023
407   Радка Иванова Тодорова   ОМД Началник на отдел 26.4.2023
408   Симеон Михайлов Симеонов   АГУП Ст. експерт "Градоустройство" 26.4.2023
409   Шена Метова Хаджиева   АГУП Гл. експерт "Кадастър и регулация" 26.4.2023
410   Марта Кирилова Виденова   АГУП Гл. експерт "Градоустройство"     26.4.2023
411   Даниела Емилова Чучуганова-Маринова     УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 26.4.2023
412   Биляна Станчева Тодорова-Павлова   ЕООС Главен инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 26.4.2023
413   Георги Димитров Георгиев   КДР Началник на отдел 26.4.2023
414   Теодора Маринова Николова   УСКОР Началник на сектор 26.4.2023
415   Виолета Стоянова Дюлгерова - Маринова     МД Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 26.4.2023
416   Мария Георгиева Апостолова   МД Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" 26.4.2023
417   Бранимир Христов Кузманов   ИИБ Ст. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 26.4.2023
418   Милка Василева Паскова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 26.4.2023
419   Ирена Димитрова Димитрова   КДР Ст. експерт "Съвременно изкуство и галерии"  26.4.2023
420   Неделина Живкова Добрева    ОМД Старши счетоводител 26.4.2023
421   Мария Христова Върбанчева   ОМД Гл. експерт "Финанси" 26.4.2023
422   Велина Ганчева Димитрова    УЧРАУ Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 26.4.2023
423   Полина Янкова Костадинова    ОМД Гл. експерт "Финанси" 26.4.2023
424   Таня Маринова Василева   СД Директор 26.4.2023
425   Красимира Георгиева Михайлова   ДГ№33"Делфинче" директор 26.4.2023
426   Цветанка Атанасова Стоянова   ОМД Гл. експерт "Подкрепа на личностното развитие" - 0,5 бр. 26.4.2023
427   Камелия Кръстева Костадинова     ИИБ Гл. експерт "В И К" 26.4.2023
428   Галина Русева Йовчева   ДГ№32"Моряче" директор 26.4.2023
429   Калушка Валентинова Жечева   ВК Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 27.4.2023
430   Стелияна Димитрова Маринова   ВК Началник на отдел 27.4.2023
431   Ивета Иванова Гьонова   АГУП Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 27.4.2023
432   Силвия Ненчева Найденова   АГУП Гл. експерт "Градоустройство" 27.4.2023
433   Даринка Ангелова Йорданова   Детска ясла №8 ,,Щурче’’ директор 27.4.2023
434   Пламен Друмев Йорданов    АГУП Началник на отдел 27.4.2023
435   Светлана Златева Коева   ПРЕВЕНЦИИ Директор 27.4.2023
436   Мая Делчева Попова   ПРЕВЕНЦИИ Главен счетоводител 27.4.2023
437   Анелия Добринова Митева   УЧРАУ Мл. експерт "Административно обслужване" 27.4.2023
438   Щеринка Атанасова Джамбазова   ОМД Счетоводител 27.4.2023
439   Полина Николаева Палюшева   УЧРАУ Гл. експерт "Административно обслужване" 27.4.2023
440   Десислава Вичкова Динкова    ОМД Гл. експерт "Финанси" 27.4.2023
441   Анна Христова Димитрова   ДГ№27"Успех" директор 27.4.2023
442   Светлана Христова Иванова   ОМД Старши счетоводител 27.4.2023
443   Марияна Колева Йорданова   дг№51"Ран Босилек" директор 27.4.2023
444   Цветелина Петрова Калканджиева   АГУП Ст. експерт "Градоустройство" 27.4.2023
445   Боряна Божидарова Божкова   АГУП Ст. експерт "Архитектура" 27.4.2023
446   Янка Тодорова Асенова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци"      27.4.2023
447   Пламена Кънева Кънева    МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 27.4.2023
448   Миглена Тончева Златева   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 27.4.2023
449   Теодора Петрова Атанасова   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 27.4.2023
450   Стоян Аргиров Аргиров   ОП УПО Директор 27.4.2023
    Top