нашите сайтове english

Декларации от № 151 до № 300

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна ДИРЕКЦИЯ длъжност дата
151   Диляна Добромирова Атанасова   ПРЕВЕНЦИИ Ст. експерт "Психолог" 29.3.2023
152   Милена Стефанова Иванова   УЧРАУ Гл. специалист "Техническо осигуряване" 29.3.2023
153   Николай Иванов Пискулийски   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 29.3.2023
154   Величка Георгиева Шабова   ФИБ Гл. инспектор "Контрол на собствени приходи"  30.3.2023
155   Кристина Стоянова Демирова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 30.3.2023
156   Дарина Янчева Попова   ДГ№39"Приказка" директор 30.3.2023
157   Ана Славчева Абрашева   ПРЕВЕНЦИИ Секретар на МКБППМН 31.3.2023
158   Веселин Александров Икономов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 3.4.2023
159   Яна Пламенова Жекова    УЧРАУ Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 3.4.2023
160   Нели Милчева Енчева    УЧРАУ Гл. специалист "Техническо осигуряване" 3.4.2023
161   Мартина Петрова Маркова-Янева    ПРЕВЕНЦИИ Гл. експерт "Координация на национални превантивни програми в ОВ" 3.4.2023
162   Владимир Николов Стойков   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 3.4.2023
163   Цветелина Христова Милева   МД Гл. специалист "Безкасови приходи"  4.4.2023
164   Галина Димитрова Николова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 4.4.2023
165   Лазарина Георгиева Тунева     МД Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол" 4.4.2023
166   Янко Йорданов Зенгинов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 4.4.2023
167   Антония Костадинова Димитрова   ОСИСД Гл. експерт "Издирване, актуване и деактуване на ОС" 4.4.2023
168   Пламен Колев Кънчев   ИИБ Гл. експерт "Телекомуникации" 4.4.2023
169   Миколета Росенова Върбанова   ИАО Ст. експерт ЕСГРАОН 4.4.2023
170   Наталия Бориславова Михайлова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 4.4.2023
171   Силвия Божилова Николова   ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 4.4.2023
172   Маргарита Златева Недялкова   ИАО Гл. специалист "Гражданско състояние" 4.4.2023
173   Надя Михайлова Михайлова    ИАО Гл. специалист "Гражданско състояние" 4.4.2023
174   Виктория Максимова Лилова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 4.4.2023
175   Ирина Желязкова Ангелова   ИАО Гл. експерт "Гражданско състояние" 4.4.2023
176   Таня Николова Кертикова   УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 4.4.2023
177   Клавдия Симеонова Василева   КОБС Началник на отдел 4.4.2023
178   Виолета Вълова Манова   ФИБ Гл. експерт "Бюджет образование и култура" 4.4.2023
179   Николай Дамянов Дамянов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 5.4.2023
180   Станимир Костадинов Танков   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 5.4.2023
181   Силвия Цонева Коева    ОСИСД Гл. експерт "Актуване и деактуване на ОС" 5.4.2023
182   Диляна Костова Костова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 5.4.2023
183   Калина Георгиева Борисова    МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 5.4.2023
184   Севдалина Атанасова Добрева   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 5.4.2023
185   Теодора Енчева Христова   ФИБ Гл. експерт "Бюджет здравеопазване и социални грижи" 5.4.2023
186   Тодорка Николова Петрова   ФИБ Гл. експерт "Бюджет" 5.4.2023
187   Никола Аврамов Колев   УСКОР Гл. експерт "Отбранително мобилизационна подготовка" 5.4.2023
188   Нели Николова Йотовска   ФИБ Началник на отдел 5.4.2023
189   Людмил Ваньов Иванов   УСКОР Гл. специалист "Поддръжка на система за ранно оповестяване" 5.4.2023
190   Нели Славова Зайкова   ДЛЗЛД Длъжностно лице по защита на личните данни 5.4.2023
191   Дарина Иванова Пенева   ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  5.4.2023
192   Гергана Дончева Славова   КДР Гл. експерт "Естетизация на градската среда" 5.4.2023
193   Теодора Колева Добрева   УС Началник на отдел 5.4.2023
194   Ивелина Кирилова Илиева-Димитрова   СД Началник на отдел 5.4.2023
195   Йорданка Тодорова Великова   СД Гл. инспектор "Социални услуги за хора с увреждания" 5.4.2023
196   Светлана Александрова Петрова    КОБС Гл. експерт "Канцелария на Общински съвет" 5.4.2023
197   Джемиле Исмаилова Еминова   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 5.4.2023
198   Мария Петрова Домусчиева   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 5.4.2023
199   Стела Станева Христова    ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 5.4.2023
200   Ивелина Георгиева Цонева   ИАО Гл. специалист "Гражданско състояние" 5.4.2023
201   Нели Димова Георгиева   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 5.4.2023
202   Георги Николаев Николов   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 5.4.2023
203   Стефка Петрова Петрова   ОСИСД Гл. експерт "Общинска приватизация" 5.4.2023
204   Нели Хрисомирова Никова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 5.4.2023
205   Мануела Владимирова Василева   ПРЕВЕНЦИИ Старши счетоводител  6.4.2023
206   Станимир Ганчев Ганев   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 6.4.2023
207   Димитър Светломиров Николов   УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 6.4.2023
208   Петър Атанасов Петров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 6.4.2023
209   Радослав Насков Петров   ЕНОП Ст. експерт "Анализи и планиране" 7.4.2023
210   Александър Боянов Кулов   ОСИСД Ст. експерт "Актуване и деактуване на ОС" 7.4.2023
211   Петър Стоянов Ангелов   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 7.4.2023
212   Валентин Николов Байчев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 7.4.2023
213   Тодор Иванов Манов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 7.4.2023
214   Красимир Христов Цвятков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 7.4.2023
215   Цветан Найденов Пешев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 7.4.2023
216   Борислав Иванов Николов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 7.4.2023
217   Валентина Стоянова Димитрова   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 7.4.2023
218   Атанас Иванов Греков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 7.4.2023
219   Живко Атанасов Стамболов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 7.4.2023
220   Стефан Славов Стефанов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 7.4.2023
221   Илиан Свободинов Зарев   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 7.4.2023
222   Тома Иванов Тодоров   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 7.4.2023
223   Антоанета Иванова Караджова    Детска ясла №1 ,,Щастливо детство’’  Директор 7.4.2023
224   Мария Христова Узунова   ДГ№5"Слънчо" директор 7.4.2023
225   Николай Недков Колев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 7.4.2023
226   Росица Тодорова Русева   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Ст. експерт "Здравеопазване" 7.4.2023
227   Неда Ивайлова Димитрова    ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. експерт "Административно и материално-техническо осигуряване" 7.4.2023
228   Ирина Вълчева Коевчинова   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. експерт ТРЗ 7.4.2023
229   Десислава Ангелова Тодорова    УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 11.4.2023
230   Мариана Ангелова Гинева   КК Гл. експерт "Международно сътрудничество, стратегии и програми" 11.4.2023
231   Боряна Петкова Георгиева   ИАО Гл. специалист "Обредни дейности"  11.4.2023
232   Евгения Пейчева Иванова   ИАО Гл. специалист "Обредни дейности"  11.4.2023
233   Цветелина Иванова Цветкова-Андонова   ИАО Гл. експерт "Обредни дейности" 11.4.2023
234   Лидия Петкова Димитрова   ИАО Гл. специалист "Обредни дейности"  11.4.2023
235   Мария Кирилова Канзафирова   МД Началник на отдел 11.4.2023
236   Мариета Красимирова Димитрова    УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 11.4.2023
237   Нели Димитрова Евлогиева   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 11.4.2023
238   Галина Георгиева Делева    УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 11.4.2023
239   Младен Стоянов Стоянов   ТУРИЗЪМ Началник на отдел 11.4.2023
240   Валентин Цвятков Пранджев   СД Гл. инспектор "Социални дейности  и жилищно настаняване" 11.4.2023
241   Стефан Петров Петров   ИИБ Гл. експерт "ВиК" 11.4.2023
242   Тодор Данаилов Димитров   ИИБ Гл. експерт "В И К" 11.4.2023
243   Веселин Кръстев Василев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 11.4.2023
244   Мариела Янкова Атанасова   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 11.4.2023
245   Петко Стоянов Бойновски   ОСИСД Директор 11.4.2023
246   Ваня Илиева Стоева   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 11.4.2023
247   Марчела Кирилова Петрова   ДГ№23"Иглика" директор 11.4.2023
248   Мая Петрова Колева   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 11.4.2023
249   Зеррин Метинова Шуаибова   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 11.4.2023
250   Владимир Веселов Минков   ЕНОП Гл. експерт "Национални оперативни програми" 11.4.2023
251   Кремена Маринова Христова   ОМД Гл. експерт "Младежки проекти и обучения" 11.4.2023
252   Миглена Русева Георгиева     ОСИСД Гл. експерт "Издирване и завземане на ОС" 11.4.2023
253   Петя Райнова Карагеоргиева   УСКОР Старши юрисконсулт 11.4.2023
254   Антоанета Иванова Хинева   ОМД Гл. експерт "Училища" 11.4.2023
255   Марияна Иванова Петрова   УСКОР Специалист "Опазване на обществения ред и околната среда" 11.4.2023
256   Стефка Георгиева Панайотова   УСКОР Гл. специалист "Опазване на обществения ред и околната среда" 11.4.2023
257   Камен Мохамад Ел-Хаббал   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 11.4.2023
258   Ирина Иванчева Бинева   УЧРАУ Гл. инспектор "Вътрешен административен контрол" 11.4.2023
259   Станчо Желязков Станчев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 11.4.2023
260   Дияна Георгиева Йорданова    УЧРАУ Мл. експерт "Информационно и техническо осигуряване"  12.4.2023
261   Снежина Николова Власова   ИИБ Гл. експерт "Предпроектни проучвания общински инфраструктурни обекти" 12.4.2023
262 6 Светла Георгиева Колева   ФСД Старши счетоводител 12.4.2023
263   Галя Господинова Георгиева    КОБС Началник на отдел 12.4.2023
264   Валентина Колева Костова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 12.4.2023
265   Тихомир Ванков Казаков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 12.4.2023
266   Васил Славчов Копанаров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 12.4.2023
267   Валентин Радев Трифонов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 12.4.2023
268   Анастас Димитров Дяков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 12.4.2023
269   Светлана Стойчева Цанева   ПНО Главен юрисконсулт 12.4.2023
270   Александра Георгиева Стойчева   КОБС Гл. експерт "Канцелария на Общински съвет" 12.4.2023
271   Веселин Радев Кателиев   ЕООС Гл. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 13.4.2023
272   Ана Стаматова Василева   КОБС Гл. експерт "Административно и техническо осигуряване" 18.4.2023
273   Лилия Вангелова Стериовска   ИИБ Гл.експерт "Контрол прокопаване и застраховки" 18.4.2023
274   Димитрина Петрова Димитрова   ИАО Началник на сектор 18.4.2023
275   Христина Тодорова Боевска-Пенова    ФСД Старши счетоводител 18.4.2023
276   Георги Тодоров Иванов   УСКОР Началник на отдел 18.4.2023
277   Радка Стоянова Радославова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 18.4.2023
278   Янка Борисова Иванова   ДГ№16"Слънчева дъга" директор 18.4.2023
279   Пламен Неделчев Неделчев   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 18.4.2023
280   Станчо Красимиров Станев   ИИБ Гл. експерт "Енергоснабдяване на общински обекти и улично осветление" 18.4.2023
281   Иванка Господинова Тодорова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 18.4.2023
282   Алина Николаева Блажева   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 19.4.2023
283   Румяна Валериева Ванева   ДГ№18"Чайка" директор 19.4.2023
284   Жоро Тодоров Георгиев   УСКОР Началник на отдел 19.4.2023
285   Марин Петров Даскалов   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 19.4.2023
286   Светлана Христова Христова   ОМД Гл. експерт "Образование" 19.4.2023
287   Йордан Момчилов Биков   УСКОР Управител ОПБК 19.4.2023
288   Калин Петров Конецовски   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 19.4.2023
289   Елеонора Володиева Павлова    ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 19.4.2023
290   Димитрина Митова Гекова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 19.4.2023
291   Дарина Тодорова Йотовска   ФИБ Гл. инспектор "Контрол на собствени приходи"  20.4.2023
292   Анелия Пеева Петлева-Стефанова    ОСИСД Гл. експерт "Дружества с общинско участие" 20.4.2023
293   Параскев Велчев Кузманов   УСКОР Гл. експерт "Планиране, подготовка и обучение на населението" 20.4.2023
294   Камелия Иванова Стоянова   УСКОР Гл. експерт "Планиране, превантивни дейности и доброволни формирования" 20.4.2023
295   Мариана Асенова Митева    ОМД Гл. експерт "Младежки проекти и обучения" 20.4.2023
296   Анета Дончева Стаменова   УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 20.4.2023
297   Мария Стоянова Динчева   ДГ№25 "Златното зрънце" директор 20.4.2023
298   Силвия Андреева Калинчева    Детска ясла №3 ,,Зайо Байо’’ директор 20.4.2023
299   Ирена Йовчева Александрова   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. експерт "Лечебни заведения" 20.4.2023
300   Елена Стефанова Михова   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. експерт "Детско и училищно здравеопазване" 20.4.2023
    Top