нашите сайтове english

Списък на допуснати кандидати в подбор за длъжност "Социален работник" по проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна“

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в подбор на служители в изпълнение на проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна“, по процедура BG05M9OP001-2.029, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.029-0012-C02, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

І. Допуснат до интервю кандидат:

  • за длъжността „Социален работник“
  1. Лазарина Велева Кенарова


ІІ.  Събеседване с допуснатия кандидат да се проведе, както следва:

На 12.05.2023 г. в сградата на Община Варна /гр. Варна, бул. „Осми приморски полк" №43, етаж 13, стая 1305/ в 10:00 ч.

 

Публикувано на 11.05.2023 г.

    Top