нашите сайтове english

Обявление за подбор във връзка с набирането на кандидати за длъжности "Пазач" и "Социален работник" по проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна“

О Б Я В Л Е Н И Е

 Община Варна в качеството ѝ на бенефициент по Проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна“, по процедура BG05M9OP001-2.029, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.029-0012-C02, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ:

  1. ПАЗАЧ

Брой места 1 (на сумирано работно време) по Трудов договор за срок до 30.06.2023 г.

Обхват: Социална услуга „Приют“, разкрита в изпълнение на Проекта.

2.1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Образование: средно;

- Професионален опит: 1 година; Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

2.2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

- Осъществява пропусквателен режим на влизащите и напускащите лица в социалната услуга „Приют“ и следи за спазване на реда.

2.3. Размер на основната месечна заплата за длъжността: 900 лева (начислява се допълнително възнаграждение за нощен труд и на официални празници).

  1. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Брой места 1 (на непълен работен ден) по Трудов договор за срок до 30.06.2023 г.

Обхват: Социална услуга „Приют“, разкрита в изпълнение на Проекта.

2.1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Образование: висше;

- Образователна степен: бакалавър;

- Професионална област: правни, социални, стопански и технически науки;

- Професионален опит: 1 година; Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

- Допълнителна квалификация/обучение: работа с офис техника.

2.2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

- Предоставяне услуги на потребителите на социалната услуга „Приют“, разкрита по Проекта, с цел оказване на индивидуална подкрепа и съдействие за разрешаване на социалния им проблем.

2.3. Размер на основната месечна заплата за длъжността: 725 лева (не се начислява % клас за прослужено време).

НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

  1.  Начин за провеждане:

Подборът за заемане на длъжносттите ще се проведе на два етапа: Подбор по документи и интервю.

  1. Необходими документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

        2.1. Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

        2.2. Автобиография

         2.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация.

        2.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 03.05.2023 г. на адрес:

гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1, лично от кандидатите.

      

  1. Ред за провеждане на процедурата за избор чрез подбор в два етапа:

        4.1. Подбор по документи:

Всяко постъпило заявление за участие в подбор, в рамките на обявения срок, се разглежда от комисия. След проверката на съответствията на представените  документи се провежда интервю.

        4.2. Интервю:

Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изискванията за заемане на длъжността.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Варна. В списъка на недопуснатите до интервюто кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества, и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в срок до 7 (седем) работни дни от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Община Варна.

Кметът на Община Варна сключва трудов договор с класираните кандидати.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за защита на личните данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Социални услуги и проекти” към Дирекция “Социални дейности”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-034

Лице за контакт: Йорданка Великова – гл. инспектор „Социални услуги за хора с увреждания“

 

Заявление за участие за длъжност Социален работник

Заявление за участие за длъжност Пазач

 

Публикувано на 21.04.2023 г.

 

    Top