нашите сайтове english

Проект № BG05SFPR002-2.002-0080 „Укрепване на общинския капацитет в община Варна“

Цел на проекта е подкрепа на общинската администрация в процеса на реформирането на системата на социалните услуги и улесняване прехода към новите механизми на местно ниво.

Проект № BG05SFPR002-2.002-0080 „Укрепване на общинския капацитет в община Варна“

    Top