нашите сайтове english

Обявление за подбор във връзка с набирането на кандидати за длъжност Главен специалист „Експлоатация на уличната мрежа” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, отдел „Общинска инфраструктура“ при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА 

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  Главен специалист „Експлоатация на уличната мрежа”

към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“,

отдел „Общинска инфраструктура“ при Община Варна

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Средно;

1.2.Професионална област – не се изисква;

1.3.Две години професионален опит

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

* работното място е по заместване

2.Допълнителни изисквания - Добра компютърна грамотност и способност за работа с офис техника.

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 07.04.2023 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Участва в провеждането политиката на Община Варна, съгласно дейността и функциите на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” и отдел “Общинска инфраструктура”;

Изучава и оказва съдействие при разработването на решения по проблемите на уличната мрежа на Община Варна и безопасността на движението по нея;

Извършва огледи, разглежда молби и жалби на физически и юридически лица и дава становища по тях, съобразно действащата нормативна уредба и предоставената му компетентност;

Осъществява връзка с районните кметства и провежда периодични проверки относно състоянието на текущи прокопавания и приключили такива;

Събира, обработва и систематизира данни за състоянието на пътна настилка, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка;

Осъществява техническата обработка на преписките и административното обслужване на гражданите;

Проверява работата на фирмите за възстановяване на пътната настилка по възлагателни писма;

Изпълнява допълнително възложени задачи от Началника на отдел „Общинска инфраструктура” и от Директора на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване” за реализиране на поставените цели.

8.Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1560 лева.

 

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

 

Заявление за участие

 

Публикувано на 22.03.2023 г.

    Top