нашите сайтове english

Регистър декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 за 2018 г.

Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 1 за 2018 г.

Име дирекция Длъжност дата  Декларация за имущество и интереси
1 Гиновева Недкова Стоянова МД Младши експерт 12.04.2018 напуснал
2 Николай Людмилов Николаев УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 12.04.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
3 Лилия Иванова Христова-Стоилова КДР старши счетоводител 12.04.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
4 Йорданка Стоилова Генкова ФСД старши счетоводител 12.04.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
5 Деан Красимиров Костов АГУП Младши експерт 12.04.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
6 Надя Анастасова Костова УСКОР Главен инспектор "Строителен контрол" 12.04.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
7 Женя Георгиева Живкова ОСИСД Младши експерт 12.04.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
8 Александра Евгениева Александрова ЕНОП главен експерт 12.04.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
9 Чавдар Димитров Ников ОСИСД главен експерт "Геодезист" 12.04.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
10 Димчо Петров Терзиев УСКОР старши инспектор "ЕКОР" 12.04.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
11 Мария Росенова Иванова КДР старши експерт "Музикални фестивали" 13.04.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
12 Христо Стоянов Радев УСКОР старши специарист "Дежурен в район Вл. Варненчик" 16.04.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
13 Станислава Златилова Маринова ТИЦ младши експерт "Публична администрация" 02.05.2016 Чл. 35, ал. 1, т.1
14 Пламен Колев Кънчев ИИБ главен експерт "Телекоуникации" 02.05.2016 Чл. 35, ал. 1, т.1
15 Добринка Тодорова Йорданова УСКОР старши инспектор "Екологичен контрол" 03.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
16 Ирена Димтрова Димитрова КДР старши експерт "Международни програми и проекти" 10.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
17 Мая Александрова Атанасова Превенции старши експерт "Превенция на деца и семейства в риск" 17.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
18 Огнян Миланов Липчев ПНО юрисконсулт 21.05.2018 напуснал
19 Рая Николова Караниколова УСКОР Инспектор "Контрол и регистрация" 22.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
20 Адриана Петрова Петрова ОМД   01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
21 Валерия Петкова Узунтонева УСКОР старши инспектор 02.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
22 Йордан Николов Иванов УСКОР Инспектор "Контрол по търговската даейност" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
23 Елка Йорданова Апостолова УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
24 Ефтим Василев Вълчев ОСИСД мл. Експерт "Актуване и деактуване на ОС" 04.06.2018 напуснал
25 Любослава Аргирова Аргирова ВК Гл. инспектор "Предварителен финансов контрол по СФУК" 02.07.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
26 Свилен Петров Абрашев ОСИСД Гл. експерт "Концесии" 02.07.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
27 Дияна Тошкова Казакова МД Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол" 02.07.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
28 Борис Добромиров Борисов УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 16.07.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
29 Йордан Йорданов Пометков УСКОР Старши специалист "Дежурен в р-н Младост" 17.07.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
30 Пламена Панчева Нанкова КС Юрисконсулт 23.07.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
31 Пламен Георгиев Петров СУПЦ Директор 23.07.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
32 Георги Георгиев Георгиев ИИБ Главен експерт "Контрол прокопаване, експлоатация и зимно поддържане" 01.08.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
33 Тодор Петков Кундев УСКОР Ст. Специалист "Дежурен в р-н Вл. Варненчик" 06.08.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
34 Нели Маринова Неделчева УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 09.08.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
35 Светломир Василев Калчев УСКОР Гл. експерт "Поддръжка и експлоатация и ремонт  на съоръжения" 03.09.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
36 Димитричка Николова Петрова Туризъм Мл. Експерт    03.09.2018 напуснал
37 Стелияна Георгиева Василева УЧРАУ Старши инспектор "Вътрешен административен контрол" 001.10.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
38 Надежда Пламенова Николова ОПБК Мл. Експрт "Координатор" 01.10.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
39 Дарина Иванова Неделчева ИАО Мл. Експерт "Актосъставяне" 01.10.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
40 Деница Георгиева Стефанова МД Старши специалист "Архив" 01.10.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
41 Петър Стоянов Ангелов УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен" 01.10.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
42 Наташа Здравкова Еленска ОМД Старши експерт "Човешки ресурси" 22.10.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
43   Евгения Пенчева Митева  ИИБ  Гл. специалист "Благоустрояване" 29.10.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
44   Нина Златева Петрова  Спорт  Счетоводител 13.11.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
45   Славина Иванова Жекова  ОИЦ  Експерт "Комуникация и информация" 21.11.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
46   Виктор Николаев Колев  АГУП  Гл. специалист "Регулация" 22.11.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
47   Станислава Пейкова Александрова  УСКОР  Специалист "Екологичен контрол" 26.11.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
48   Тодор Николов Колев  УСКОР  Главен инспектор "Екологичен контрол" 28.11.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
49 Бранимир Христов Кузманов ИИБ Мл. Експерт "Енергийна ефективност" 28.11.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
50 Йордан Стоянов Дянков ЕНОП Главен експерт "Проекти и програми" 04.12.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
51 Елена Тодорова Танева ДЯ №8 Щурче Директор 04.12.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
52  Йорданка Илиева Бонева  ОП КДХ  Главен счетоводител 06.12.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
53  Гиновева Недкова Стоянова  МД  Инспектор 11.12.2018 Чл. 35, ал. 1, т.1
54 Василена Бисерова Николова Превенции Мл. Експерт 2.1.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
55 Елица Илиева Тодорова МД Гл. инспектор КРД 2.1.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
Top