нашите сайтове english

Обявление за подбор във връзка с набирането на кандидати за длъжност Главен експерт „Комуникации и безопасност на движението” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, отдел „Инфраструктурни проекти“ при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА 

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  Главен експерт „ Комуникации и безопасност на движението” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, отдел „Инфраструктурни проекти“ при Община Варна

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област – Технически науки в направление Архитектура, строителство и геодезия;

1.3.Две години професионален опит в област

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

2. Допълнителни изисквания - Добра компютърна грамотност и способност за работа с офис техника.

3. Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4. Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1. Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2. Автобиография

4.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 07.04.2023 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6. Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Участва при формирането и провеждането на политиката на Община Варна, съгласно дейността и функциите на Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване” и отдел „Инфраструктурни проекти”;

Изучава, анализира, разработва и предлага експертни оценки и решения по проблемите на пътната инфраструктура на територията на община Варна;

Самостоятелно или съвместно с други специалисти извършва проучвания и анализи и определя тенденциите в развитието на проблематиката, по която работи;

Съгласно изискванията на нормативната уредба, разглежда и проверява инвестиционни проекти по част „Пътна“, ПБЗ и ВОБД за сгради и за обекти на техническата инфраструктура, окомплектова преписки и подготвя разрешения за строеж за обекти на пътната инфраструктура;

Дава становища по проекти на нормативни актове и участва в набиране, обработка и оценка на информация от страната и чужбина в областта, в която работи;

Съгласувано с Директора на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване”, дава тълкувания съобразно действащата нормативна уредба, устни и писмени консултации по проблеми на развитието и експлоатацията на пътища, улици, транспортни мрежи и съоръжения и организация на движението на територията на община Варна;

Участва в работни групи по подготовка на проектни предложения, с които Община Варна да кандидатства за финансиране на инвестиционни проекти по оперативни програми;

Разглежда жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица, извършва огледи и се произнася по тях съгласно действащата нормативна уредба и предоставената му компетентност;

Изпълнява допълнително възложени задачи от Началника на отдел „Инфраструктурни проекти” и от Директора на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване” за реализиране на политиката на Община Варна в областта на техническата инфраструктура.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1720 лева.

 

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

 

Заявление за участие

 

Публикувана на 22.03.2023 г.

    Top