нашите сайтове english

Списък на допуснати кандидати за длъжността „Пазач“ в изпълнение на проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна“

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в подбор на служители в изпълнение на проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна“, по процедура BG05M9OP001-2.029, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.029-0012, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

І. Допуснати до интервю кандидати:

  • за длъжността „Пазач“
  1. Иван Пенев Пенев
  2. Цветан Лилов Казашки
  3. Анатоли Красимиров Радев

ІІ.  Събеседване с допуснатите кандидати да се проведе, както следва:

На 28.11.2022 г. в сградата на Община Варна /гр. Варна, бул. „Осми приморски полк" №43, етаж 13, стая 1305/ в 14:00 ч.

    Top