нашите сайтове english

Обява за подбор за позицията „Психолог“ по проект "Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна" на ОП РЧР И ОП НОИР

О Б Я В А

ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯТА „ПСИХОЛОГ“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056-0017 "ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ОТ ОБЩИНА ВАРНА" НА ОП РЧР И ОП НОИР

 

         Община Варна в качеството си на бенефициент по проект № BG05M9OP001-2.056-0017   „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от Община Варна“, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура BG05M9OP001-2.056 - „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на ОП РЧР и ОП НОИР, и във връзка с изпълнението на дейност „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ чрез създаване на Център за обществена подкрепа,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНАТА ПОЗИЦИЯ:

1. Психолог.

Брой места -1 (дневно работно време - 4 часа) по Трудов договор за срок от 12 месеца.

  Изисквания:

  • висше образование – бакалавър;
  • 2 години опит в областта на социалните и/или здравни дейности или опит в изпълнението на проекти

Необходими документи:

  • Заявление за участие (по образец), към което се прилагат:
  • Автобиография
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността
  • Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

Отговорности: Психологът предоставя психологическа подкрепа и подпомага работата на останалите специалисти по проекта. Той  извършва психологически оценки на клиентите, психотерапевтична индивидуална и групова работа с клиентите и техните семейства,  консултира специалистите от екипа на проекта, разработва и предлага съвременни методи на работа, оказва методическа подкрепа в кризисни ситуации.

Размер на основната заплата за заемане на длъжността: 700,00 лева (не се начислява % клас за прослужено време).

 

II. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 08,30 ч. до 18,00 ч. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1, лично от кандидатите, в срок до 27 септември 2022 г.    

1. Подбор по документи:

Всяко постъпило заявление за участие в подбор, в рамките на обявения срок, се разглежда от комисия.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изискванията за заемане на длъжността.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Варна, в раздел “Конкурси“.

В списъка на недопуснатите до интервюто кандидати се посочват основанията за недопускането им.

2. Интервю:

Интервюто се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества, и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати, в срок до 3 (три) работни дни от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Община Варна.

 

Всички данни, предоставени от кандидатите, са защитени по смисъла на Закона за защита на личните данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-213

Лице за контакт: Галена Семова

 

    Top