нашите сайтове english

Компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини

УСЛУГА № 9188

Компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини

 

ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

ОТДЕЛ „ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДУЗ"

І. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: Компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини  /код по ИМЕОН 9188/

ІІ. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: „Наредба за условията и реда за изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места“, приета с Постановление №206 от 23.10.2023 г. на Министерски съвет, с обнародването в ДВ брой 90 от 27.10.2023 г.

ІІІ. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: Кмет на Община Варна или упълномощено от него длъжностно лице

ІV. Информация за центъра за административно обслужване:

 • адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43
 • електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg
 • телефон за връзка: (052) 820 800
 • работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване

V.  Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:

Заявлението се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно, до Кмета на Община Варна на гише в звеното за административно обслужване, както следва:

 • до 5-ти ноември за периода 1-ви септември – 31 октомври на текущата година;
 • до 5-ти януари за периода 1-ви ноември – 31 декември на предходната година;
 • до 5-ти март за периода 1-ви януари – 28 февруари на текущата година;
 • до 5-ти май за периода 1-ви март – 30 април на текущата година;
 • до 5-ти юли за периода 1-ви май – 30 юни на текущата година;
 • до 5-ти септември за периода 1-ви юли – 31 август на текущата година;

Заявлението е по образец, съгласно Приложение №1 към Наредбата приета с Постановление №206 на МС от 23.10.2023 г. Към него се прилагат следните документи:

За компенсиране на разходи за заплащане на такси по договори с частна детска ясла или частна детска градина с яслена група:

 • Договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с частна детска ясла или частна детска градина с яслена група, еднократно и при настъпили промени/;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фактура и фискален бон;
 • Документ за банкова сметка.

За компенсиране на разходи за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и възпитание, сключени с физически лица:

 • Договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическо лице;
 • Отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3-5 от Наредба №26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;
 • Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 4, ал. 3 от Наредбата приета с Постановление №206 на МС от 23.10.2023 г.за физическо лице, страна по договора – диплома за придобита професионална квалификация „Медицинска сестра″, „Акушерка″, „Лекарски асистент″ или „Фелдшер″, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика″;
 • Декларация, удостоверяваща спазването на изискването по чл.4, ал.4 от Наредбата приета с Постановление №206 на МС от 23.10.2023 г. за физическото лица страна по договора;
 • Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;
 • Документ за банкова сметка.

 * Изисква се нотариално заверено пълномощно (когато заявлението не се подава лично от заинтересованото лице);

 

В заявлението родителите/ упълномощените лица декларират обстоятелствата:

 • Че родителите не получават на друго основание от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца или за сметка на оперативни програми средства за подпомагане на отглеждане, възпитание и обучение на детето/децата, за което/които е подадено заявлението;
 • Че за отглеждане, възпитание и обучение на детето/децата, за което/които е подадено заявлението  не се ползва отпуск по чл.164, ал. 1 от КТ за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

Община Варна  предоставя на Министерството на здравеопазването информация за размера на средствата, които да бъдат изплатени на родителите за компенсиране на извършените от тях разходи, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им,  до  20-то число на месеца, в който са подадени исканията за изплащане на компенсациите.

Средствата се предоставят по бюджетите на общините след акт на МС по предложение на министъра на здравеопазването на базата на обобщената информация по Приложение №2 към Наредбата приета с Постановление №206 на МС от 23.10.2023 г.;

Средствата се изплащат на родителите от общините по настоящ адрес на детето в срок до 15 работни дни от влизането в сила на акта на МС.

Изплащането се прекратява със заповед на кмета при настъпили промени в обстоятелствата по чл.3, ал.1, т.2, т.4 и т.5 от Наредбата приета с Постановление №206 на МС от 23.10.2023 г., при отказ на родителя да запише детето на предложеното му място в детска ясла или яслена група на детска градина, в които детето е кандидатствало. За месеца, в който компенсирането на разхода е преустановено се заплаща пропорционално на броя на дните до преустановяването. 

VІ. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец

VІІ. Начини на заявяване на услугата:

 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване;
 • Със заявление по пощата;
 • Със заявление по електронен път.

VІІІ. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

а) двустранна комуникация: заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи и/или електронна обработка на формуляри (електронни форми) и електронна персонална идентификация на потребителите (III-то ниво);

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg;

в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;

г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;

д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис.

ІХ. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Съгласно разпоредбите на Наредбата приета с Постановление №206 на МС от 23.10.2023 г.

Х. Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Услугата е безплатна и се предоставя в срок от 15 работни дни от влизането в сила на акта на МС по чл. 10, ал. 3 от Наредбата приета с Постановление №206 на МС от 23.10.2023 г.

ХІ. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Кмет на Община Варна

ХІІ. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Съгласно Глава десета от АПК

ХІІІ. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg; zdrave@varna.bg

ХІV. Начини на получаване на резултата/компенсацията при извършване на услугата:

 • За получаване на компенсацията: по банкова сметка;
 • За получаване на кореспонденция от Община Варна към заявител - Чрез пощенска/куриерска пратка.

 

Изтегли документи

9188-бланка

 

Top