нашите сайтове english

Закон за достъп до обществена информация

Достъпът до обществена информация е регламентиран в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

 

  • Понятие и видове обществена информация: 

Определение на понятието обществена информация: Съгласно чл. 2 от ЗДОИ “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

 

  • Видове обществена информация:

ОФИЦИАЛНА: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ

СЛУЖЕБНА: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ.

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

 

  • Обжалването на решенията и отказите за предоставяне на достъп до обществена информация е съгласно:

Чл. 40. (1) „Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, който е издал акта, по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.

  • Съгласно чл. 20, ал. 1 от ЗДОИ Достъпът до обществена информация е безплатен, съгл. чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ Разходите по предоставяне н обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

 

Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, съгласно чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ

Заповед №ЗМФ-156/11.03.2022 г. на Министъра на финансите за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, в сила от 22.03.2022 г.

Вид на носителя

Количество

Норматив

за разход

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

Top