нашите сайтове english

Обява за подбор във връзка с набирането на кандидати за длъжност старши инспектор „Обслужване на данъкоплатци“ към дирекция „Местни данъци“, отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи” при Община Варна

 

ОБЩИНА ВАРНА 

НАБИРА КАНДИДАТИ

за длъжност - старши инспектор „Обслужване на данъкоплатци“ към дирекция „Местни данъци“, отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи” при Община Варна.

   1 работно място на постоянен трудов договор със срок на изпитване

   1 работно място на срочен трудов договор  със срок на изпитване, по заместване служител, който отсъства от работа – след 01.10.2022г.

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

   1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

   1.2.Професионална област – технически науки; социални, стопански и правни науки

   1.3. Една година професионален опит

  • Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

2.Допълнителни изисквания - много добра компютърна грамотност и способност за работа с офис техника.

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

   4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

   4.2.Автобиография

   4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна  квалификация, които се изискват за длъжността

   4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 23.09.2022 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Спазва и стриктно прилага утвърдените процедури за работа в отдела и оказва методическа помощ на данъкоплатците.

Участва при изготвяне на отчетите за дейността на отдела.

Участва при изготвянето на анализи по отношение на проблеми, свързани с работата на отдела.  

Разяснява начина на плащане като насърчава плащането с платежна карта чрез терминални устройства ПОС в случаите на осигурена възможност.

Изпълнява функциите на посредник при заявяване, заплащане и получаване на електронни административни услуги по реда на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Извършва дейности, свързани с обслужване на данъкоплатците като предоставя информация на потребителите за издаваните актове и предоставяните услуги при осъществяване на административното обслужване на достъпен и разбираем език, приема и обработва данъчни декларации по ЗМДТ, и декларации, свързани с определянето на задължения за такси, и дава информация за хода на работата по преписката.

Извършва дейности, свързани с проверка на декларираните от лицата данни и пълнотата на документацията;

Предоставя информация по искане на данъчни органи и външни институции при спазване изискванията на ДОПК след съгласуване с началника на отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“ и директора на дирекция „Местни данъци“.

Установява административни нарушения и съставя АУАН.

Работи в пряко сътрудничество с всички служители в дирекцията.

Обработва данни, получени от Агенция по вписвания - Варна, нотариусите, Общината, районите и кметствата.

Отговаря на жалби и възражения от физически и юридически лица.

Получава и изпраща електронни съобщения и документи за и от Община Варна чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Изпълнява и други непротиворечащи на законодателството задачи, в рамките на основната дейност и целите на длъжността, възложени му от началника на отдел “Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи” и директора на дирекция “Местни данъци”.

8.Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1370 лева.

 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За информация:

Адрес: бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

 

Заявление за участие

Публикувана на 26.08.2022 г.

    Top