нашите сайтове english

Финансови отчети 2022

Годишен финансов отчет за 2022 г. на "Дентален център 1 Варна" ЕООД

Приложение към годишен финансов отчет за 2022 г.

Годишен доклад за дейността за 2022 г.

Декларация за нефинансова информация за 2022 г.

Доклад на регистриран одитор за 2022 г.

Доклад и въпросник за самооценка на състоянието и системите за финансово управление и контрол за 2022 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2022 г. 

Приложение към междинен финансов отчет към 30.09.2022 г.

Междинен доклад за дейността на "Дентален център 1 Варна" ЕООД към 30.09.2022 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2022 г. 

Приложение към междинен финансов отчет към 30.06.2022 г.

Междинен доклад за дейността на "Дентален център 1 Варна" ЕООД към 30.06.2022 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2022 г. 

Приложение към междинен финансов отчет към 31.03.2022 г.

Междинен доклад за дейността на "Дентален център 1 Варна" ЕООД към 31.03.2022 г.

    Top