нашите сайтове english

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност Началник на отдел „Строителен контрол“ към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред ” при община Варна

С П И С Ъ К

Н А

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ“

КЪМ ДИРЕКЦИЯ “УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ”

ПРИ ОБЩИНА ВАРНА

 

 1. ГАЛИН ДИМИТРОВ ГИГОВ
 2. МАРТИН ПЕТРОВ АНДОНОВ
 3. СВЕТЛОМИР ВАСИЛЕВ КАЛЧЕВ
 4. НАДЯ АНАСТАСОВА КОСТОВА

 

         Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 08.08.2022 г. от 09,30 часа, в сградата на Община Варна, етаж 4, стая 403.

         Нормативни документи за подготовка:

 1. Закон за устройство на територията
 2. Закон за устройството на Черноморското крайбрежие
 3. Закон за административните нарушения и наказания
 4. Закон за администрацията
 5. Закон за държавния служител
 6. Закон за местното самоуправление и местната администрация

 

                        Система за определяне на резултатите:

1.Изисквания за решаване на теста:

1.1. Кандидатите ще решават тест от 25 въпроса.

1.2. Всеки въпрос се оценява с 0,20.

1.3. Време за решаване на теста – 45 минути

1.4. Минимален резултат за допускане до интервю - 20 верни отговора.

2.Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто 4,00.

3.Коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите: 3 за решаване на теста и 5 за интервюто.

        

Председател  на конкурсната комисия:______П_______

                                                                     (Нора Момчева)

 

 

С П И С Ъ К

Н А

 НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ“

КЪМ ДИРЕКЦИЯ “УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ”

ПРИ ОБЩИНА ВАРНА

 

 

Име,презиме и фамилия на кандидата

 

Основание за недопускане

        МИРЕЛА КАЛИНКОВА СТОЯНОВА

Кандидатът не отговаря на изискванията за професионална област на висшето образование

 

 

Председател  на конкурсната комисия:______П_______

                                                                     (Нора Момчева)

 

Публикувано на 29.07.2022 г.

  Top