нашите сайтове english

ОИЦ - ВАРНА 2022-2023

Цел на проекта е ефективно функциониране на Областен информационен център - Варна, като част от мрежата от 27 областни информационни центъра (ОИЦ). Чрез дейностите по проекта ще продължи практиката за осигуряване на безплатна експертна информация до различните целеви групи, заинтересовани лица и широката общественост, относно възможностите за финансиране и кандидатстване по програмите съфинансирани от ЕСИФ.

Проект – „ОИЦ - ВАРНА 2022-2023“

    Top