нашите сайтове english

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Варна

ПРОТОКОЛ ОТ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ“ ЗА ОИЦ – ВАРНА 

ТРИТЕ ИМЕНА НА КАНДИДАТА Брой точки от ТЕСТ Средноаритметичен общ брой точки от ИНТЕРВЮ ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА
(3+4)

1

Надежда Севева

25

20,50

45,5

2

Асен Хубчев

23,5

11,67

35,17

 

Дата: 17.06.2022 г.

Място: Варна

    Top