нашите сайтове english

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна“ се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2“. Цел на проекта е подобряване качеството на живот и превенция на социалната изолация на възрастни хора над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и на хора с увреждания и техните семейства.

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна“

 

    Top