нашите сайтове english

Декларации от № 451 до № 600

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна дирекция длъжност дата
451   Мая Василева Иванова   УЧРАУ Гл. експерт "Административно обслужване" 28.4.2022
452   Магдалена Стоянова Стефанова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 28.4.2022
453   Елка Йорданова Апостолова   ЕООС Ст. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 28.4.2022
454   Надежда Бориславова Владимирова    КДР Счетоводител "Контрол по СФУК" 28.4.2022
455   Галина Бойкова Строгова   ФСД Директор 29.4.2022
456   Силвия Илиева Лазарова   УЧРАУ Гл. специалист "Архив" 29.4.2022
457   Катя Георгиева Георгиева   УЧРАУ Гл. специалист "Архив"      29.4.2022
458   Надежда Христова Кирчева-Христова   УЧРАУ Гл. експерт "Технически архив" 29.4.2022
459   Красимира Николова Петрова    УЧРАУ Гл. специалист "Архив"      29.4.2022
460   Елена Стефанова Михова   Здравоепазване Гл. експерт "Детско и училищно здравеопазване" 29.4.2022
461   Станка Атанасова Борисова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 29.4.2022
462   Ива Кралева Кралева   ФСД Старши счетоводител 29.4.2022
463   Деница Константинова Шалева   ФСД Старши счетоводител 29.4.2022
464   Златка Христова Танева   Проект Ръководител на проект 29.4.2022
465   Стела Ганчева Попова   ФСД Старши счетоводител 29.4.2022
466   Велина Стоянова Великова    ФСД Старши счетоводител 29.4.2022
467   Росица Георгиева Велева - Илчева   ДГ№6"Палечко" Директор 29.4.2022
468   Даниела Емилова Чучуганова-Маринова     УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 29.4.2022
469   Иванка Дойчева Томова    ФСД Старши счетоводител 29.4.2022
470   Петя Симеонова Симеонова   ОСИСД Ст. инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 29.4.2022
471   Христо Юриев Станчев   ИАО Гл. експерт "Информационна и мрежова сигурност" 29.4.2022
472   Преслава Ангелова Димитрова   УЧРАУ Ст. специалист "Техническо осигуряване" 29.4.2022
473   Валентина Стефанова Вълчева   АГУП Началник на отдел 29.4.2022
474   Йорданка Стоилова Генкова   ФСД Старши счетоводител 29.4.2022
475   Стефан Асенов Манзурски   АГУП Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 29.4.2022
476   Камелия Иванова Стоянова   УСКОР Гл. експерт "Планиране, превантивни дейности и доброволни формирования" 29.4.2022
477   Галя Василева Влаева      ФСД Началник на отдел 29.4.2022
478   Тодорка Иванова Кондева    ОМД Старши счетоводител 29.4.2022
479   Анета Евтимова Маджарова   ОМД Главен счетоводител 29.4.2022
480   Светлана Иванова Хараланова   ИИБ Ст. експерт "Озеленяване"   29.4.2022
481   Димитричка Петрова Панчева   Здравоепазване Гл. експерт "Финанси" 29.4.2022
482   Яна Станчева Станчева    УЧРАУ Гл. експерт "Административно обслужване" 29.4.2022
483   Калин Петров Конецовски   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 29.4.2022
484    Румяна Русинова Василева    ДГ№45"Морски свят" Директор 29.4.2022
485   Младен Маринов Иванов   ОП ОПСЗ Директор 29.4.2022
486   Радослав Насков Петров   ЕНОП Ст. експерт "Анализи и планиране" 29.4.2022
487   Юлия Костова Славова   ИАО Началник на отдел 29.4.2022
488   Гергана Георгиева Чобанова-Дучева   ИИБ Гл. специалист "Благоустрояване"  29.4.2022
489   Рада Желязкова Момакова   ОПИП Главен счетоводител 29.4.2022
490   Мария Стоянова Димова    ПНО Главен юрисконсулт 29.4.2022
491   Христина Георгиева Маноилова    ПНО Гл. експерт "Съдебни преписки и дела" 29.4.2022
492   Мартин Бориславов Борисов   ПНО Юрисконсулт 29.4.2022
493   Димитър Пламенов Кискинов   ПНО Главен юрисконсулт 29.4.2022
494   Нели Христова Бакърджиева   ДГ№22"Мечо Пух" Директор 29.4.2022
495   Неда Анастасова Янкова   ЕООС Ст. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 29.4.2022
496   Рада Филипова Николова   ДГ№15"Гълъбче" Директор 29.4.2022
497   Петранка Добрева Димова   УЧРАУ Гл. специалист "Човешки ресурси" 29.4.2022
498   Ралица Атанасова Славчева   ФСД Счетоводител 29.4.2022
499   Мая Петрова Иванова   ЕНОП Началник на отдел 29.4.2022
500   Катя Николова Момчилова   ФСД Гл. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 29.4.2022
501   Маринела Тодорова Маринова   ИИБ Ст. експерт "Озеленяване" 29.4.2022
502   Нели Георгиева Иванова    ФСД Старши счетоводител 29.4.2022
503   Илиан Свободинов Зарев   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 3.5.2022
504   Цветанка Атанасова Стоянова   ОМД Гл. експерт "Подкрепа на личностното развитие" - 0,5 бр. 3.5.2022
505   Георги Бориславов Желязков   ЕООС Специалист "Опазване чистотата на обществените територии" 3.5.2022
506   Ивайло Добрев Добрев   ЕООС Ст. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 3.5.2022
507   Румен Христов Тенев   ЕООС Инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 3.5.2022
508   Антоанета Иванова Тончева   ОП ДДД Директор 3.5.2022
509   Иванка Георгиева Атанасова   ОСИСД Гл. експерт "Земеделски земи и земеделски кооперации" 3.5.2022
510   Румяна Василева Георгиева   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 3.5.2022
511   Лиляна Петкова Дамянова   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 3.5.2022
512   Мария Георгиева Баева - Стоянова   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 3.5.2022
513   Десислава Василева Кръстева   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 3.5.2022
514   Йоана Славчева Йорданова   КС Гл. инспектор "Контрол и санкции" 3.5.2022
515   Лидия Николаева Димитрова   ЗВО Главен вътрешен одитор 3.5.2022
516   Елена Атанасова Гюзелева   КК Началник на отдел 3.5.2022
517   Веселин Радев Кателиев   ЕООС Гл. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 3.5.2022
518   Галина Георгиева Делева    УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 3.5.2022
519   Григор Валентинов Уруков   АГУП Мл. експерт "Регистри зелена система и благоустрояване" 3.5.2022
520   Мариета Йорданова Йорданова    КДР Гл. експерт "Фонд "Култура""  3.5.2022
521   Станимира Сашева Алексиева-Николова   АГУП Мл. експерт "Част конструктивна" 3.5.2022
522   Радка Стоянова Радославова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 3.5.2022
523   Стоян Георгиев Веселинов   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 3.5.2022
524   Христина Любомирова Манолова    АГУП Гл. експерт "Геодезист" 3.5.2022
525   Лилия Кирилова Христова   ОМД Директор 3.5.2022
526   Красимира Тенева Стефанова    УСКОР Ст. специалист "Деловодител" 3.5.2022
527   Диана Димитрова Йорданова    УСКОР Началник на отдел 3.5.2022
528   Виктор Иванов Константинов   ФиБ Мл. експерт "Бюджет" 3.5.2022
529   Стоян Аргиров Аргиров   ОП УПО Директор 3.5.2022
530   Татяна Вълчева Константинова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 3.5.2022
531   Мирослав Росенов Димитров    УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 4.5.2022
532   Таня Маринова Василева   СД Директор 4.5.2022
533   Десислава Валентинова Георгиева   КДР Началник на отдел 4.5.2022
534   Николай Маринов Узунов   ИАО Гл. експерт "Локални мрежи и база данни" 4.5.2022
535   Светломира Петрова Димитрова   ОСИСД Гл. експерт "Реклама" 4.5.2022
536   Лидия Николова Христова   Здравоепазване Гл. експерт "Икономист" 4.5.2022
537   Виолета Ганчева Димитрова   Здравоепазване Гл. експерт "Информационно обслужване и техническа дейност" 4.5.2022
538   Жени Йорданова Стоянова   Здравоепазване Гл. инспектор "Контрол на водни площи, лечебни заведения и ДУЗ" 4.5.2022
539   Евелина Кирова Симеонова    ИАО Мл. експерт "Гражданско състояние" 4.5.2022
540   Петър Върбанов Радушев   ОИЦ Ръководител на проект 4.5.2022
541   Кремена Йорданова Йорданова   УСКОР Ст. инспектор "Строителен контрол" 4.5.2022
542   Антон Костов Авернов   ЕООС Ст. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 4.5.2022
543   Евелина Георгиева Динчева   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 4.5.2022
544   Божидар Пламенов Бойчевски   ПНО Старши юрисконсулт 4.5.2022
545   Дора Димитрова Илиева   ЕООС Началник на отдел 4.5.2022
546   Радка Дойчева Николова   УСКОР Ст. специалист "Строителен контрол" 4.5.2022
547   Ирина Николова Кертикова-Табакова   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 4.5.2022
548   Борислав Петев Валериев   ИАО Директор 4.5.2022
549   Неделина Живкова Добрева    ОМД Счетоводител 4.5.2022
550   Даниела Стратиева Стоянова    ИАО Мл. експерт ЕСГРАОН 4.5.2022
551   Румяна Цонева Кръстева   ОМД Гл. експерт "Детски градини" 4.5.2022
552   Светлана Георгиева Атанасова   ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  4.5.2022
553   Елена Илиева Германова   ЕНОП Ст. експерт "Програми и проекти" 4.5.2022
554   Галя Миткова Моева-Петкова   КОБС Гл. експерт "Връзки с обществеността" 4.5.2022
555   Кристина Илиева Статкова   ДГ№35"Детска радост" Директор 5.5.2022
556   Елисавета  Христова Савова   ДГ№12"Ян Бибиян" Директор 5.5.2022
557   Митка Илиева Николова   ДГ№48"Ран Босилек" Директор 5.5.2022
558   Виолета Веселинова Илиева   ДЯ №6 „Мечо Пух“ Директор 5.5.2022
559   Ирина Енчева Георгиева   ДГ№4"Теменужка" Директор 5.5.2022
560   Валентина Кирилова Иванова   Здравоепазване Главен експерт 5.5.2022
561   Мария Христова Узунова   ДГ№5"Слънчо" Директор 5.5.2022
562   Гюлшен Арунова Акифова    КС Инспектор "Контрол и санкции" 5.5.2022
563   Анелия Добринова Митева   УЧРАУ Мл. експерт "Административно обслужване" 5.5.2022
564   Стефка Среброва Костова   ИАО Гл. специалист "Актосъставяне"  5.5.2022
565   Илиян Михайлов Вълков   УС Началник на отдел 5.5.2022
566   Димчо Петров Терзиев   ЕООС Гл. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 5.5.2022
567   Росица Минчева Радева   ЕООС Гл. специалист "Опазване чистотата на обществените територии" 5.5.2022
568   Петър Маринов Вълков   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 5.5.2022
569   Лора Иванова Гоцева    ПНО Юрисконсулт 5.5.2022
570   Деница Росенова Сърбова   ПНО Юрисконсулт 5.5.2022
571   Сиана Георгиева Илиева   АГУП Старши юрисконсулт 5.5.2022
572   Анна Чернева Константинова   ДГ№44"В.Терешкова" Директор 5.5.2022
573   Ирена Йовчева Александрова   Здравоепазване Гл. експерт "Лечебни заведения" 5.5.2022
574   Мирослав Васков Георгиев   ИАО Гл. експерт "Хардуерни ресурси" 5.5.2022
575   Иван Ганчев Ганчев   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 5.5.2022
576   Нели Йорданова Тодорова   ПНО Ст. специалист "Деловодител" 5.5.2022
577   Мариана Асенова Митева   ОМД Гл. експерт "Младежки проекти и обучения" 5.5.2022
578   Нелия Жекова Жекова    ОМД Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 5.5.2022
579   Георги Иванов Диамандиев   УСКОР Гл. специалист "Отчет и поддържане на ИСЗ и СК" 5.5.2022
580   Татяна Димитрова Керанова   ЕООС Гл. инспектор "Управление на отпадъците" 5.5.2022
581   Марияна Василева Цветкова   ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  5.5.2022
582   Диляна Йорданова Иванова - Бойканова   ЕООС Ст. експерт "Управление на отпадъците" 5.5.2022
583   Максим Димитров Ников   ЕООС Ст. инспектор "Управление на отпадъците" 5.5.2022
584   Даниела Иванова Събева   ЕООС Ст. инспектор "Управление на отпадъците" 5.5.2022
585   Красимира Красимирова Славова   ЕООС Ст. инспектор "Управление на отпадъците" 5.5.2022
586   Невяна Тодорова Петрова   ЕООС Инспектор "Управление на отпадъците" 5.5.2022
587   Юлиана Петрова Кожухарова   УС Директор 5.5.2022
588   Ирена Димитрова Димитрова   КДР Ст. експерт "Съвременно изкуство и галерии"  5.5.2022
589   Мария Росенова Иванова   КДР Ст. експерт "Музикални фестивали" -  0.5 бр. 5.5.2022
590   Георги Димитров Георгиев   КДР Началник на отдел 5.5.2022
591   Галина Николаева Чернаева-Гонова   АГУП Гл. експерт "Недвижимо културно наследство - част конструктивна" 5.5.2022
592   Милка Станкова Маджарова   ОМД Главен счетоводител 5.5.2022
593   Петя Цветанова Петрова   ПНО Старши юрисконсулт 5.5.2022
594   Даринка Колева Колева   УСКОР Началник на отдел 5.5.2022
595   Светлана Златева Коева   Превенции Директор 5.5.2022
596   Георги Петров Цеков   УСКОР Инспектор "Контрол по търговската дейност" 9.5.2022
597   Бранимир Кирилов Няголов   УСКОР Гл. инспектор   9.5.2022
598   Орлин Мирчев Данеков   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по търговската дейност" 9.5.2022
599   Веселин Илиев Илиев   ИИБ Гл. експерт "Отопление и вентилация" 9.5.2022
600   Чавдар Димитров Ников   ОСИСД Гл. експерт "Геодезист" 9.5.2022
    Top