нашите сайтове english

Обява за подбор във връзка с набирането на кандидати за длъжност Управител в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета” към дирекция “УСКОР”, отдел „Опазване на обществения ред” при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

 ЗА ДЛЪЖНОСТ  УПРАВИТЕЛ

в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета”

към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред”, отдел „Опазване на обществения ред” при Община Варна

 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област – аграрни науки и ветеринарна медицина; социални, стопански и правни науки;

1.3.Две години професионален опит.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

2.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез интервю.

3.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

3.1. Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

3.2. Автобиография

3.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

3.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 10.06.2022 г. на адрес : гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

5.Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто.

6.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

6.1.Основна цел на длъжността: Да осъществява дейности по управление, осигуряване и обслужване на „Общински приют за безстопанствени кучета”. Контрол по спазването и осигуряването на необходимите зооветеринарни изисквания при престоя на безстопанствените кучета в „Общински приют за безстопанствени кучета”.        

6.2.Области на дейност: Организация и контрол на дейност „Общински приют за безстопанствени кучета”, съгласно действащото законодателство и утвърден от Кмета на Община Варна, Правилник за вътрешния ред и организацията на работа в „Общински приют за безстопанствени кучета”.

6.3.Преки задължения:

Отговаря за осигуряването на храна, медикаменти и консумативи за животните в „Общински приют за безстопанствени кучета”.

Получава жалби и сигнали от граждани и организации, разпределя и контролира тяхното изпълнение в срок.

Извършва проверки, изготвя доклади и отговори във връзка с постъпили сигнали, жалби, заявления по Закона за достъп до обществена информация и предложения от граждани, организации и юридически лица.

Води и своевременно отчита в дирекция “Финансово–стопански дейности” изискуемите месечни финансови документи. Подготвя отчети и справки.

Участва в процедури по Закон за обществени поръчки във връзка с обезпечаването на дейността.

Изготвя  отчети, справки, становища, отговори и др. във връзка с дейността на „Общински приют за безстопанствени кучета”.

Актуализира своевременно информацията в сайта на „Общински приют за безстопанствени кучета”. Води електронния регистър на постъпилите и върнати по места безстопанствени животни като въвежда информация от надлежната документация.

Участва в работни групи и комисии по проблемите на „Общински приют за безстопанствени кучета”.

Организира архивирането на регистрите, водени в „Общински приют за безстопанствени кучета”.

Отговаря за ползването и опазването на активите на „Общински приют за безстопанствени кучета” (сгради, инструментариум, техника и др.).

Контролира годността на личните предпазни средства ползвани от служителите на „Общински приют за безстопанствени кучета” и организира снабдяването им с нови.

Организира и разпределя работата в приюта в съответствие с действащата нормативна уредба.

Изпълнява допълнително възложени задачи от Началник на отдел „Опазване на обществения ред” и Директор на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ в рамките на основната дейност и целите на длъжността.    

7. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 2050 лева.

 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

 

Заявление за участие

 

Публикувана на 10.05.2022 г.

    Top