нашите сайтове english

Обявление за подбор за длъжностите: ръководител, социален работник, медицинска сестра,хигиенист по проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна“

О Б Я В Л Е Н И Е

 Община Варна в качеството ѝ на бенефициент по Проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна“, по процедура BG05M9OP001-2.029, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.029-0012, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. РЪКОВОДИТЕЛ

Брой места 1 (на пълен работен ден) по Трудов договор за срок от 14 месеца.

Обхват: Социална услуга „Приют“, разкрита в изпълнение на Проекта.

1.1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: висше;
 • Образователна степен: бакалавър;
 • Професионална област: Социални, стопански, правни, педагогически и технически науки;
 • Професионален опит: 1 година; Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.
 • Допълнителна квалификация/обучение: работа с офис техника.

  1.2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

         - Организация, ръководство и контрол на работата на екипа (социални работници, медицински сестри, хигиенисти и домакин), пряко ангажиран с предоставяне на услугите по Проекта.

1.3. Размер на основната месечна заплата за длъжността: 1200 лева (не се начислява % клас за прослужено време).

 1. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Брой места 2 (на пълен работен ден) по Трудов договор за срок от 14 месеца.

Обхват: Социална услуга „Приют“, разкрита в изпълнение на Проекта.

 2.1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

         - Образование: висше;

         - Образователна степен: бакалавър;

         - Професионална област: правни, социални, стопански и технически науки;

         - Професионален опит: 1 година; Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

- Допълнителна квалификация/обучение: работа с офис техника.

 2.2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

         - Предоставяне услуги на потребителите на социалната услуга „Приют“, разкрита по Проекта, с цел оказване на индивидуална подкрепа и съдействие за разрешаване на социалния им проблем.

 2.3. Размер на основната месечна заплата за длъжността: 1000 лева (не се начислява % клас за прослужено време).

 1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

         Брой места 2 (на пълен работен ден) по Трудов договор за срок от 14 месеца.

Обхват: Социална услуга „Приют“, разкрита в изпълнение на Проекта.

3.1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

         - Образование: висше;

         - Образователна степен: професионален бакалавър;

         - Професионална област: медицина;

         - Професионален опит: 1 година; Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

         - Допълнителна квалификация/обучение: работа с офис техника.

3.2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

- Предоставяне на здравни грижи за потребителите на социалната услуга, разкрита по Проекта, с цел опазване и укрепване на здравето им.

3.3. Размер на основната месечна заплата за длъжността: 1000 лева (не се начислява % клас за прослужено време).

 1. ХИГИЕНИСТ

Брой места 3 (на пълен работен ден) по Трудов договор за срок от 14 месеца.

Обхват: Социална услуга „Приют“, разкрита в изпълнение на Проекта.

         4.1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

         - Образование: основно;

         - Професионален опит: не се изисква

         4.2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

         - Почистване и дезинфекциране на всички помещения, санитарни възли, коридори и стълбища, на територията на социалната услуга „Приют“, разкрита в изпълнение на Проекта.

         4.3. Размер на основната месечна заплата за длъжността: 750 лева (не се начислява % клас за прослужено време).

 

НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

 1. Начин за провеждане:

Подборът за заемане на длъжносттите ще се проведе на два етапа: Подбор по документи и интервю.

 1. Необходими документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

         2.1. Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

         2.2. Автобиография

         2.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация.

         2.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

 

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 17.05.2022 г. на адрес:

гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1, лично от кандидатите.

       

 1. Ред за провеждане на процедурата за избор чрез подбор в два етапа:

         4.1. Подбор по документи:

Всяко постъпило заявление за участие в подбор, в рамките на обявения срок, се разглежда от комисия. След проверката на съответствията на представените  документи се провежда интервю.

         4.2. Интервю:

Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изискванията за заемане на длъжността.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Варна. В списъка на недопуснатите до интервюто кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества, и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в срок до 7 (седем) работни дни от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Община Варна.

Кметът на Община Варна сключва трудов договор с класираните кандидати.

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за защита на личните данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Социални услуги и проекти” към Дирекция “Социални дейности”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-034

Лице за контакт: Йорданка Великова – гл. инспектор „Социални услуги за хора с увреждания“

 

 

Заявление за участие за длъжност Ръководител

Заявление за участие за длъжност Социален работник

Заявление за участие за длъжност Медицинска сестра

Заявление за участие за длъжност Хигиенист

 

Публикувано на 03.05.2022 г.

  Top