нашите сайтове english

Обява за избор на ЕКСПЕРТ „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Варна

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За избор на ЕКСПЕРТ „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Варна, при следните условия:

Минимални изисквания:

 • Висше образование, степен „бакалавър“.
 • Професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ, Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или по други програми, и опит в организирането и провеждането на информационни събития, логистично осигуряване на мероприятия и/или работа, свързана с протоколни прояви.
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office - Power Point, Word, Excel, Internet, други софтуерни продукти. (доказва се с диплома/ удостоверение/сертификат).
 • Владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.
 • Свидетелство за управление на МПС – категория „В“(доказва се с копие на свидетелство за управление на МПС).

Специфични задачи:

 • Логистично и административно подсигурява предоставянето на информационни, комуникационни и експертни дейности от ОИЦ.
 • Посреща посетителите в ОИЦ и при нужда им съдейства за ползване на място на специфична литература и информационни ресурси.
 • Води регистър на входящата и изходяща кореспонденция, на постъпилите запитвания (по телефон, електронна поща) и води дневник на посещенията в ОИЦ.
 • Осигурява логистиката – транспорт, техника, зала, покани и др. при организирането на специални събития за популяризиране на СКФ или ЕСИФ и на програмите (информационни дни, семинари, посещения, лекции и др.) на територията на областта.
 • Подпомага организирането на инициативи за информация и публичност на УО на програмите, бенефициенти, ОИЦ и др. партньорски организации.
 • Грижи се за изправността на служебния автомобил, доставки на канцеларски и битови материали за нормалната работа на офиса на ОИЦ-Варна.

Основни задачи:

 • Предоставя необходимата основна и специфична информация за СП и програмите, финансирани от ЕСИФ, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място в ОИЦ.
 • Разпространява информация и документи по открити процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
 • Предоставя информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.
 • Събира и обобщава информация за добри практики, поддържа регистър на посетителите и ги представя на Управителя на ОИЦ. Предоставя информация за добри практики на потенциални бенефициенти.
 • Спазва професионална етика при изпълнение на своите функции и трудови задължения и не се ангажира с никакви дейности, които могат да се отразят отрицателно върху имиджа на ОИЦ и проекта.

Провеждане на конкурса:

 1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
 2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
 3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.
 4. Необходими документи:
 • Професионална автобиография на български, в Europass формат по образец;
 • Документи, доказващи образователна степен – копие от диплома и приложенията към нея;
 • Документи, доказващи експертен опит – копия от трудови /граждански договори, трудови /осигурителни книжки
 • Документи доказващи умения- сертификати/ удостоверения/ референции

 

Брутна заплата: 1 800 лв.

Място на подаване на документите: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ №43, Информационен център на Община Варна (Сградата на Община Варна)

Срок за подаване на документите: до 12.12.2022 г., включително.

Телефон за информация: 052/ 820 911, ОИЦ-Варна

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община Варна, сайта на Община Варна, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.

 

 

Публикувано на 11.11.2022 г.

  Top