нашите сайтове english

Обява за избор на ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Варна

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За избор на ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Варна, при следните условия:

Минимални изисквания:

 • Висше образование, степен „бакалавър“.
 • Професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинга, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или ЕСИФ и/или по други програми, опит в изготвянето на презентации, в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, конференции и др.
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office - Power Point, Word, Excel, Internet, други софтуерни продукти. (доказва се с диплома/ удостоверение/сертификат).
 • Владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.
 • Свидетелство за управление на МПС – категория „В“(доказва се с копие на свидетелство за управление на МПС).

Специфични задачи:

 • Осигурява предоставянето на информационни и експертни услуги от ОИЦ, в т.ч. отговор на въпроси и/или при необходимост препращане към други специализирани източници на информация.
 • Отговаря за подбора на материали и подготовката на презентации свързани с организираните от ОИЦ събития за популяризиране на програмите, съфинансирани от ЕСИФ на съответната територия – семинари, лекции и др., съобразени със специфичните нужди на областта.
 • Осигурява поддръжка на комуникационните софтуерни продукти и социални медии използвани в работата ОИЦ.
 • Поддържа, попълва и работи с базата данни и Интранет за нуждите на ОИЦ. След съгласуване с Управителя на ОИЦ въвежда актуална и точна информация в рамките на своите компетенции и права за достъп до мрежата.

Основни задачи:

 • Предоставя необходимата основна и специфична информация за СП и програмите, финансирани от ЕСИФ, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място в ОИЦ.
 • Разпространява информация и документи по открити процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
 • Предоставя информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.
 • Събира и обобщава информация за добри практики, поддържа регистър на посетителите и ги представя на Управителя на ОИЦ. Предоставя информация за добри практики на потенциални бенефициенти.
 • Спазва професионална етика при изпълнение на своите функции и трудови задължения и не се ангажира с никакви дейности, които могат да се отразят отрицателно върху имиджа на ОИЦ и проекта.

Провеждане на конкурса:

 1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
 2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
 3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.
 4. Необходими документи:
 • Професионална автобиография на български, в Europass формат по образец;
 • Документи, доказващи образователна степен – копие от диплома и приложенията към нея;
 • Документи, доказващи експертен опит – копия от трудови /граждански договори, трудови /осигурителни книжки
 • Документи доказващи умения- сертификати/ удостоверения/ референции

 

Брутна заплата: 1 700 лв.

Място на подаване на документите: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ №43, Информационен център на Община Варна(Сградата на Община Варна)

Срок за подаване на документите: до 19.10.2022г., включително.

Телефон за информация: 052/ 820 911, ОИЦ-Варна

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община Варна, сайта на Община Варна, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.

 

Публикувано на 19.09.2022 г.

 

  Top