нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжност Ветеринарен лекар в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета”

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

 ЗА ДЛЪЖНОСТ  ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР 

в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета”

към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред”, отдел „Опазване на обществения ред” при Община Варна

 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Магистър

1.2.Професионална област – Ветеринарна медицина

1.3.Една година професионален опит.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

2.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез интервю.        

3.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

3.1. Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

3.2. Автобиография

3.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

3.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 30.06.2023 г. на адрес:

гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

5.Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто.

6.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

6.1.Основна цел на длъжността:

6.1.1. Грижи за животните в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета“ и ветеринарномедицинското им обслужване.

6.1.2. Управлява ветеринарната амбулатория към „Общински приют за безстопанствени кучета“ по смисъла на чл.30, ал.2, т.2 от Закона за ветеринарно медицинската дейност.

Осъществява контрол по своевременното доставяне на медикаменти и тяхното компетентно разходване.

Участва в осигуряването на необходимите зооветеринарни изисквания при престоя на бездомните кучета в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета“.

Изготвя разходни норми за храна и медикаменти, според здравословното състояние на животните настанени в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета“.

Извършва дейностите кастрация, ваксинация и обезпаразитяване на животните.

Извършва преглед при постъпване на животните и изписване на животните.

Съхранява и води отчетността на храна, упойки, медикаменти, инструменти и консумативи използвани за дейността на „Общински приют за безстопанствени кучета“.

Своевременно привежда дейността на „Общински приют за безстопанствени кучета“ в съответствие с изискванията на действащото законодателство и на Областна дирекция по безопасност на храните – Варна.

Води надлежно изискуемата документация.

Участва в работни групи и комисии по проблемите на дейност „Общински приют за безстопанствени кучета“.

Участва в процедури по ЗОП, свързани с доставките на храни и ветеринарномедицински продукти за нуждите на дейност „Общински приют за безстопанствени кучета“.

Изпълнява допълнително възложени задачи от Управителя на дейност „Общински приют за безстопанствени кучета“ и Началника на отдел „Опазване на обществения ред“ в рамките на основната дейност и целите на длъжността.

6.2.Области на дейност:

Изпълнява управление на ветеринарна амбулатория № 03-92-037 към „Общински приют за безстопанствени кучета“ по смисъла на чл.30, ал.2, т.2 от Закона за ветеринарно медицинската дейност.

Ветеринарномедицинско обслужване в съответствие с разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните и други.   

7.Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1900 лева.

 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

 

Заявление за участие

Публикувано на 29.05.2023 г.

 

    Top