нашите сайтове english

Обява за конкурс за длъжност Директор на Градска художествена галерия - Варна

О Б Щ И Н А  В А Р Н А

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство и Заповед №2972/20.09.2021г. на Кмета на Община Варна,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ДИРЕКТОР НА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ– ВАРНА

при Община Варна

 Място на работа: Градска художествена галерия „Борис Георгиев“

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.

        Правоотношението с директора на галерията е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

І. Изисквания за длъжността

  1. Минимални изисквания:

а)Образование - висше, образователно-квалификационна степен „Магистър";

б)Професионално направление - „теория на изкуствата“, „изобразително изкуство“;

в)Професионален опит - 3 години в професионалното направление;

г)Да притежава организационни умения, управленска, стратегическа и лидерска компетентност, адаптивност, комуникативност и умения за работа в екип.

  1. Като предимство се счита:

а)Присъдени научни степени;

б)Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

в)Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;

г)Чуждоезикова подготовка;

д)Добра компютърна грамотност;

IІ. Начин на провеждане на конкурса

1.Защита на концепция за развитието на Градска художествена галерия - Варна, 2021г. - 2026г., подробно разработена за първата от тях в обем до 10 страници.

2.Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса

1.Заявление за участие;

2.Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага);

3.Документи, удостоверяващи професионалния опит - трудова, служебна или осигурителна книжка (копие);

4.Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца);

5.Професионална автобиография;

6.Документ за завършено образование (копие);

7.Копия от документи, ако кандидатът притежава такива за научно звание или научна степен, професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език;

8.Концепция за развитието на Градска художествена галерия - Варна, 2021г. - 2026г., подробно разработена за първата от тях в девет екземпляра запечатани и ненадписани пликове, в обем до 10 страници.

Концепцията да съдържа:

-анализ и оценка на състоянието на галерията, основни проблеми на функционирането й;

-тенденции и възможности за развитието на галерията, като културен и научен институт и мястото й в музейната мрежа;

-определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на галерията, пътища за постигането им;

-мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на фондовете на галерията, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на галерията;

-етапи на реализация на концепцията.

ІV.Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Информационен център на Община Варна на адрес: бул. “Осми приморски полк” №43 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата до 17.30 часа на 25.10.2021 г. включително.

Приложение:

Заявление за участие

 

Публикувано на 24.09.2021 г.

    Top