нашите сайтове english

Обява за конкурс за началник на отдел „Социални услуги и проекти“ в дирекция „Социални дейности” при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРОЕКТИ”

В ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

при Община Варна

 

  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2. Професионална област –  Социални, стопански и правни науки.

1.3. Професионален опит – 4 години или придобит ранг ІІІ младши.

1.4. Допълнително предимство: българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати с някой от останалите кандидати.

  1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

  1. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. (по чл. 17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители)

3.1.2.   Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

3.1.3. Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.

3.1.4. Други документи, които са свързани с изискванията за заемане на длъжността.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 27.09.2021г. на адрес: гр.Варна, бул. “Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.407, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават по електронен път на адрес sgvasileva@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

  1. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.
  2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Организира, координира и контролира дейностите на отдела и инициира разработването на проекти за предоставянето на социални услуги за деца и възрастни хора. 

         Координира и контролира дейностите по предоставяне на социални услуги в общността и в специализираните институции за деца и възрастни хора, възложени за управление на външни доставчици, които са вписани в регистъра на Агенция за социално подпомагане. Контролира реализирането на Социалната програма на Община Варна. Изпълнява функциите на координатор по правата на хората с увреждания за Община Варна съгласно действащото законодателство.

  1. Заплата, определена за длъжността: до 2160 лв.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението. Съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в делегирана от държавата дейност “Общинска администрация” за работна заплата на служителите в Община Варна, основната месечна заплата се определя по нива и степени. Размерите на индивидуалните основни месечни заплати на служителите общинската администрация на Община Варна се определят до средния размер на основните месечни заплати на служителите в съответното ниво на основните месечни заплати.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 294

Лице за контакт: Стелияна Василева

 

Приложение:

Заявление за участие

Декларация по чл.17, ал.3

 

Публикувано на 16.09.2021 г.

    Top