нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжността изпълнител „Хигиенист”

ОБЩИНА ВАРНА
НАБИРА КАНДИДАТИ
за длъжност 

ИзпълнителХигиенист” в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета” към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред”, отдел „Опазване на обществения ред” при Община Варна

 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Не се изисква;

1.2.Професионална област – Не се изисква;

1.3.Професионален опит – Не се изисква.

2.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване.

 3. Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

3.1.Заявление за участие по образец, към което се прилага:

3.2.Автобиография

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 24.09.2021 г. на адрес : гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му.

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Поддържа санитарно–хигиенни условия, съобразно съответните нормативни изисквания и правилника на Общински приют за безстопанствени кучета. Извършва спомагателни дейности по време на хранене на животните в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета”. Подпомага управителя и ветеринарния лекар по отношение отчитането разхода на храна.

Изпълнява дейностите по събирането на умрелите безстопанствени животни и техните останки на територията на Община Варна, съгласно разпоредбите на действащото законодателство

  1. Месторабота / адрес на работното място:

Община Варна, с. Каменар, Общински приют за безстопанствени кучета

      

  1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 920 лева.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

 

Изтегли документи:

Заявление за участие

 

Публикувано на 10.09.2021г.

 

    Top