нашите сайтове english

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - компонент 3

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3" е ограничаване разпространението на COVID – 19 на територията на Община Варна и задоволяване потребността от предоставяне на услуги по домовете на лица, живеещи на територията на община Варна, в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация.

Проект № BG05M9OP001-2.101-0196-CO1 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  - компонент 3“

    Top