нашите сайтове english

Проект „Патронажна грижа + в община Варна“

Проект: № BG05M9OP001-6.002-0181

„Патронажна грижа + в община Варна“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

Финансираща програма:

ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Процедура за БФП: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“

Обща стойност на проекта: 2 156 183,54 лв., 100% БФП

Срок на изпълнение: 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

Цели и очаквани резултати: Осигуряване на допълнителна подкрепа за ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 в община Варна.

Община Варна и МТСП чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ сключиха Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0181 за реализиране на проект „Патронажна грижа + в община Варна“ по приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез предоставяне на услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. За реализацията на проекта ще се осъществят два типа дейности, разпределени в две направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта:

Първото направление - Предоставянето на патронажна грижа на територията на община Варна ще  стартира през месец януари 2022 година, осигурявайки устойчивост на предлаганите към момента услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна - Компонент 2", чиято реализация ще приключи през месец декември 2021 г. Екип от специалисти и помощен персонал с обща численост 44 бройки ще осигурява социално-здравни услуги за 495 лица – хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от сомообслужване, лица поставени под карантина.

Във второто направление, ще бъдат реализирани мерки, насочени към опазване на здравето на 1 089 потребители на социални услуги, както и на персонала, ангажиран с тяхното предоставяне – 388 служители. Ще бъде назначен допълнителен помощен персонал – 46 лица за осигуряване на безопасна среда за функциониране на социалните услуги в контекста на епидемична обстановка, а при необходимост и допълнителна компютърна техника за предоставянето им дистанционно. По-активното използване на информационните и комуникационните технологии ще разшири възможностите за кризисна интервенция и споделянето на опит и добри практики между специалисти в социалната сфера.

Целеви групи, обхванати от проекта:

- 495 лица, които ще получават патронажна грижа;

- 1 089 лица, ползващи услуги, делегирани от държавата дейности;

- 434 лица, заети в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

 

Проект „Патронажна грижа + в община Варна“

    Top