нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжността „Санитар - 1щатна бройка“

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Варна, в качеството си на бенефициент по проект №  BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“ набира кандидати за длъжността САНИТАР - 1щатна бройкапри следните условия:

 1. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
 • Образователна степен: Средно образование;
 • Професионален опит: Не се изисква.

     1.1. Ще се счита за предимство:

 • Да имат практически опит в работа с лица с увреждания;
 1. Основни цели на длъжността и области на дейност:

Длъжността е свързана с цялотното обгрижване на потребителите в „Центъра за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ и в „Заместващата грижа“.

Пряко ангажиран да поддържа личната хигиена на потребителите, реда и чистотата в работните и битовите помещения, прилежащите дворни и тротоарни площи.

 1. Преки задължения:
 • Обслужва изцяло лицата с увреждания, които не могат сами да се обслужват. Сервира и отсервира храната на потребителите в часовете за хранене; осъществява помощ при обличане, събличане, лягане и ставане, поддържане на личната хигиена, подмяна на спалното бельо на леглата при замърсяване и след освобождаването им;
 • Безопасно ползва лифтера за придвижване на потребителите в Центъра;
 • Почиства ежедневно работните, битови, сервизни помещения и общите части към тях, включително врати, прозорци и дворни места. Поддържа ги в добро състояние според климатичните условия.
 • Отговаря за изхвърлянето на отпадъците до съответните места за събирането им, като спазва правилата за изхвърляне на различните видове отпадъци – биологични, битови;
 • Задължава се ежедневно да почиства и проветрява кабинетите, стаите на потребителите, общите помещения и зали; Почиства с прахосмукачка, измива и почиства праха от мебелите, прозорците, шкафовете, пода, вратите; прави влажна дезинфекция на бюра, шкафове и други мебели, первази на прозорците във всички кабинети, зали, спални помещения на потребителите в Центъра и в Заместващата грижа; При реализация на дейността си спазва правилата за правилното и безопасно използване на почистващите препарати и не поставя в опасност живота и здравето на персонала и ползвателите на социалните услуги;
 • Ежедневно почиства, измива и дезинфекцира тоалетните и следи непрекъснато за наличие на необходимите консумативи в тях. Прави влажна дезинфекция на вратите на тоалетните, мивките и батериите;
 • Всеки месец почиства прозорците, както и поставените щори на прозорците, поддържа ги в естетичен вид;
 • Води ежедневно рапортна тетрадка.

Място на работа: „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“.

 1. Начин за провеждане на подбора:
 • I. Етап. Оценка на допустимост на кандидатите по документи от комисия. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания в срок до 7 (седем) работни дни след изтичане срока на обявлението;
 • II. Етап. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати. Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на Община Варна. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Чрез интервюто се проверяват мотивацията, деловите и личностните качества.
 • III. Етап. Оценяване  и класиране на кандидатите.  След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в срок до 7 (седем) работни дни от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Община Варна,  в раздел „Конкурси".

 1. Необходими документи за участие:
 • Заявление до Кмета на Община Варна (по образец).
 • Автобиография (по образец).
 • Декларация по образец.
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на трудов стаж - трудова книжка, осигурителна книжка и др. 
 1. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие се представят в Информационен център на Община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк" № 43, в срок до 17,30 ч. на 13.09.2021 г. включително всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.30 до 17.30 часа. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика и с изискванията на длъжността, за която кандидатстват, при заявено от тях желание.

На одобрените лица ще бъде предложен срочен трудов договор с изпитателен срок. Срокът на договора е до приключване дейностите по проекта. Работно време – сумирано изчисляване на работното време.

 1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 800 лв. (допълнително се начислява % клас за прослужено време).
 1. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора: В официалния сайт на община Варна -http://www.varna.bg/в раздел „Конкурси".
 1. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

    Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

    За допълнителна информация:

Лице за контакт: Диляна Несторова, Ръководител на проект, тел. 052/ 820 343 и 052/ 820 306.

 

Изтегли документи:

Заявление за участие

Декларация, че лицето не е осъждано

Автобиография

 

Публикувана на 02.09.2021 г.

 

  Top