нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжността „Психолог - 1 щатна бройка“

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Варна, в качеството си на бенефициент по проект №  BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“

набира кандидати за длъжността ПСИХОЛОГ - 1 щатна бройкапри следните условия:

 1. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
 • Висше образование - завършена образователна степен „Бакалавър“;
 • Професионална област: Социални, стопански и правни науки;
 • Минимален професионален опит: 1 година професионален опит.
 1. Ще се счита за предимство:
 • Да имат практически опит в работа с хора с увреждания и техните семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за хора с увреждания, здравеопазването или образованието;
 • Да притежават добра компютърна грамотност – MS Office”- Word, Excel, Internet;
 1. Основни цели на длъжността

Психологическа подкрепа на 90 лица с увреждания, потребители на Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, Заместваща грижа и техните семейства с цел повишаване качеството на живот и превенция на социалната изолация.

 1. Области на дейност

Предоставяне на психологически консултации на потребителите и техните семейства. Прилагане на индивидуален подход в работата с лицата с увреждания и техните смейства.

 1. Преки задължения
 • Участва в мултицисциплинарен екип при изготвяне оценка на потребностите и индивидуален план за грижа за всеки един потребител на услугите;
 • Осъществява психо-социална групова и индивидуална работа с потребителите съгласно програмата за работа на Центъра;
 • Прилагане на корекционни методи и техники в работата, целящи повишаване качеството на живот на потребителите и техните семейства;
 • Води задължителната документация съгласно нормативните изисквания, Правилата и Процедурите в Центъра;
 • Създаване и поддържане индивидуално досие за всяко лице, на което е предоставена подкрепа, и база данни по дейности и предоставени услуги;
 • Участие при организирането и провеждането на мобилната работа.
 1. Начин за провеждане на подбора:
 • I. Етап. Оценка на допустимост на кандидатите по документи от комисия. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания в срок до 7 (седем) работни дни след изтичане срока на обявлението;
 • II. Етап. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати. Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на Община Варна. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Чрез интервюто се проверяват мотивацията, деловите и личностните качества.
 • III. Етап. Оценяване  и класиране на кандидатите.  След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в срок до 7 (седем) работни дни от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Община Варна,  в раздел „Конкурси".

 1. Необходими документи за участие:
 • Заявление до Кмета на Община Варна (по образец);
 • Автобиография (по образец);
 • Декларация по образец;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на трудов стаж - трудова книжка, осигурителна книжка и др.
 1. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие се представят в Информационен център на Община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк" № 43, в срок до 17,30 ч. на 13.09.2021 г. включително всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.30 до 17.30 часа. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика и с изискванията на длъжността, за която кандидатстват, при заявено от тях желание.

 1. На одобрените лица ще бъде предложен срочен трудов договор на пълно работно време.

С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с изпитателен срок. Срокът на договора е до приключване дейностите по проекта. Работно време – 8 часа дневно.

 1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1200 лв. (допълнително се начислява % клас за прослужено време).
 2. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на конкурса:

В официалния сайт на община Варна - http://www.varna.bg/ в раздел „Конкурси".

 1. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. 

 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За допълнителна информация:

Лице за контакт: Диляна Несторова, Ръководител на проект, тел. 052/ 820 343 и 052/ 820 306.

 

Изтегли документи:

Заявление за участие

Декларация, че лицето не е осъждано

Автобиография

 

Публикувана на 02.09.2021 г.

  Top