нашите сайтове english

Списък на служителите, неподали декларация за имущество и интереси в срока по чл.38, ал.2 от ЗПКОНПИ

СПИСЪК

На основание чл. 40, ал.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

Служители по §2, ал.1, т.1, неподали декларация за имущество и интереси в срока по чл.38, ал.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

 

Полимира Тодорова -  Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности", дирекция „Местни данъци“

    Top