нашите сайтове english

Декларации от № 151 до № 300

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна Дирекция длъжност дата Декларация за имущество и интереси
151   Доброслав Николов Дойчев   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 5.4.2021  
152   Светлана Стойчева Цанева   ПНО Главен юрисконсулт 6.4.2021  
153   Георги Тодоров Иванов   УСКОР Началник на отдел 6.4.2021  
154   Кремена Йорданова Йорданова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 6.4.2021  
155   Невяна Михайлова Кеманова   Туризъм Гл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 6.4.2021  
156   Марияна Илиева Митакова   ЗВО Главен вътрешен одитор 6.4.2021  
157   Дияна Георгиева Колева   ЗВО Главен вътрешен одитор 6.4.2021  
158   Красимир Христов Цвятков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 6.4.2021  
159   Стефан Демиров Стефанов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 6.4.2021  
160   Валентин Николов Байчев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 6.4.2021  
161   Борислав Иванов Николов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 6.4.2021  
162   Десислава Димитрова Иванова   УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 7.4.2021  
163 17 Димитър Йонев Димитров   УСКОР Ст. специалист "дежурен в р-н Вл. Варненчик" 7.4.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
164   Силвия Цонева Коева    ОСИСД Гл. експерт "Актуване и деактуване на ОС" 7.4.2021  
165   Таня Николова Кертикова   УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 7.4.2021  
166   Соня Димитрова Георгиева    Туризъм Директор 8.4.2021  
167   Ивелина Кирилова Илиева-Димитрова   СД Гл. инспектор "Социални услуги за деца" 8.4.2021  
168   Юлия Петкова Петкова   КОБС Директор 8.4.2021  
169   Мариана Пейчева Сотирова   ФСД Старши счетоводител 8.4.2021  
170   Пламена Георгиева Драганова   ФСД Старши счетоводител 8.4.2021  
171   Николай Петров Колев   Хранителен комплекс Директор 8.4.2021  
172   Диана Димитрова Коева   Хранителен комплекс старши счетоводител 8.4.2021  
173   Стоянка Паскова Малчева   Хранителен комплекс счетоводител-касиер 8.4.2021  
174   Мариела Янкова Атанасова   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 8.4.2021  
175   Александра Георгиева Стойчева   КОБС Ст. експерт "Канцелария на Общински съвет" 8.4.2021  
176   Димитричка Иванова Ганева   ОМД Ст. експерт "Младежки програми и партньорства" 8.4.2021  
177   Дияна Тошкова Казакова   МД Началник на отдел 9.4.2021  
178   Миглена Русева Георгиева     ОСИСД Гл. експерт "Издирване и завземане на ОС" 9.4.2021  
179   Анета Дончева Стаменова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 9.4.2021  
180   Росен Цветанов Стаменов   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 9.4.2021  
181   Людмила Илиева Дикова   КОБС Началник на отдел 9.4.2021  
182   Петя Николова Димитрова   ИИБ Гл. експерт "Регистрация строежи" 9.4.2021  
183   Маргарита Златева Недялкова   ИАО Гл. специалист "Гражданско състояние" 9.4.2021  
184   Параскева Жекова Люцканова   ДГ№38"Маргаритка" Директор 9.4.2021  
185   Ивелина Георгиева Цонева   ИАО Гл. специалист "Гражданско състояние" 9.4.2021  
186   Виктория Максимова Лилова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 9.4.2021  
187   Надя Михайлова Михайлова    ИАО Гл. специалист "Гражданско състояние" 9.4.2021  
188   Ирина Желязкова Ангелова   ИАО Гл. експерт "Гражданско състояние" 9.4.2021  
189   Кина Тончева Цанева    ОСИСД Гл. експерт "Издирване и завземане на ОС" 12.4.2021  
190   Виолета Николова Петрова    УЧРАУ Гл. специалист "Административно обслужване" 12.4.2021  
191   Милена Генова Минева    АГУП Старши юрисконсулт 12.4.2021  
192   Миглена Димитрова Димитрова    СД Мл. експерт „Социални програми и проекти”  12.4.2021  
193   Костадин Иванов Колев   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 12.4.2021  
194   Алина Николаева Блажева   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 12.4.2021  
195   Ивайло Добрев Добрев   ЕООС Ст. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 12.4.2021  
196   Веселин Радев Кателиев   ЕООС Гл. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 12.4.2021  
197   Антон Костов Авернов   ЕООС Ст. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 12.4.2021  
198   Георги Бориславов Желязков   ЕООС Специалист "Опазване чистотата на обществените територии" 12.4.2021  
199   Нели  Христова Бакърджиева   ДГ№22"Мечо Пух" Директор 12.4.2021  
200   Елена Иванова Бояджиева   АГУП Ст. експерт "Кадастрални и регулационни изменения" 13.4.2021  
201   Стоян Тодоров Ненчев   ПНО Главен юрисконсулт 13.4.2021  
202   Антоанета Михайлова Стоянова   АГУП Гл. специалист "Кадастър" 13.4.2021  
203   Димитър Пламенов Кискинов   ПНО Главен юрисконсулт 13.4.2021  
204   Мария Стоянова Димова    ПНО Главен юрисконсулт 13.4.2021  
205   Красимира Георгиева Михайлова   ДГ№33"Делфинче" Директор 13.4.2021  
206   Десислава Владимирова Даскалова   УСКОР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 13.4.2021  
207   Ана Славчева Абрашева   Превенции Секретар на МКБППМН 13.4.2021  
208   Небахат Нефет Кадир   ЕООС Главен инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 13.4.2021  
209   Божидар Пламенов Бойчевски   ПНО Старши юрисконсулт 13.4.2021  
210   Пламен Неделчев Неделчев   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 13.4.2021  
211   Антония Диянова Генова   ЕООС Гл. специалист "Опазване чистотата на обществените територии" 13.4.2021  
212   Нели Маринова Неделчева   ЕООС Ст. специалист "Опазване чистотата на обществените територии" 13.4.2021  
213   Бисерка Младенова Алексиева   Превенции Гл. експерт "Програмен мениджър по превенция на ХИВ/СПИН" 14.4.2021  
214   Жинела Нанкова Желязкова   УЧРАУ Началник на отдел 14.4.2021  
215   Станимир Костадинов Танков   УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 14.4.2021  
216   Елка Йорданова Апостолова   ЕООС Ст. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 14.4.2021  
217   Димитър Василев Димитров   Превенции Главен експерт "Секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора" 14.4.2021  
218   Александра Евгениева Александрова   Превенции Гл. експерт "Превенция на асоциалното поведение" 14.4.2021  
219   Росица Пенчева Николова   Превенции Ст. експерт "Превантивни програми" 14.4.2021  
220   Яна Станчева Станчева    УЧРАУ Гл. експерт "Административно обслужване" 14.4.2021  
221   Силвия Божилова Николова   ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 14.4.2021  
222   Нели Йорданова Тодорова   ПНО Ст. специалист "Деловодител" 14.4.2021  
223   Ана Иванова Димитрова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 14.4.2021  
224   Димитрина Митова Гекова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 14.4.2021  
225   Елеонора Володиева Павлова    ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 14.4.2021  
226   Ирина Христова Господинова-Попова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 14.4.2021  
227   Петранка Дойчева Атанасова    Хранителен комплекс Заместник управител 14.4.2021  
228   Неда Анастасова Янкова   ЕООС Ст. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 14.4.2021  
229   Даниела Панчева Ковчазова   ОСИСД Гл. експерт "Актуване и деактуване на ОС" 15.4.2021  
230   Виктор Николаев Колев   АГУП Гл. специалист "Регулация" 15.4.2021  
231   Весела Николаева Павлова-Кожухарова    ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 15.4.2021  
232   Диана Колева Христова   ОСИСД Ст. експерт "Разпореждане с ОС" 15.4.2021  
233   Дора Колева Дякова   АГУП Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 15.4.2021  
234   Магдалена Георгиева Георгиева   УЧРАУ Гл. експерт "Здравословни и безопасни условия на труд" 15.4.2021  
235   Събина Недева Атанасова   ФСД Старши счетоводител 15.4.2021  
236   Ивета Иванова Гьонова   АГУП Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 15.4.2021  
237   Маргарита Кирилова Минчева   ФСД Старши счетоводител 15.4.2021  
238   Мария Цветелинова Стоянова    ИИБ Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 15.4.2021  
239   Лора Иванова Гоцева    ПНО Юрисконсулт 15.4.2021  
240   Христина Георгиева Маноилова   ПНО Гл. експерт "Съдебни преписки и дела" 15.4.2021  
241   Стоян Аргиров Аргиров   ОП УПО Директор 15.4.2021  
242   Десислава Спасова Кръстева    УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 15.4.2021  
243   Димка Кирова Петрова   УЧРАУ Гл. специалист "Административно обслужване" 15.4.2021  
244   Галина Георгиева Делева    УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 15.4.2021  
245   Клавдия Симеонова Василева   КОБС Гл. експерт "Информационни системи" 15.4.2021  
246   Галя Господинова Георгиева    КОБС Началник на отдел 15.4.2021  
247   Мануела Владимирова Василева   Превенции Старши счетоводител  15.4.2021  
248   Теодора Колева Добрева   УС Началник на отдел 15.4.2021  
249   Гергана Стоянова Железова    АГУП Гл. експерт "Част конструктивна" 16.4.2021  
250   Галина Анчева Георгиева   АГУП Гл. специалист "Архитектура" 16.4.2021  
251   Станислава Димова Йорданова    КДР Ст. експерт "Културни програми и проекти" 16.4.2021  
252   Мария Петрова Домусчиева   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 16.4.2021  
253   Светлана Александрова Петрова    КОБС Гл. експерт "Канцелария на Общински съвет" 16.4.2021  
254   Атанаска Владимирова Тодорова   КОБС Главен юрисконсулт 16.4.2021  
255   Марин Петров Даскалов   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 19.4.2021  
256   Албена Стефанова Василева   ДГ№24"Детско градче" Директор 19.4.2021  
257   Галина Николаева Чернаева-Гонова   АГУП Гл. експерт "Недвижимо културно наследство - част конструктивна" 19.4.2021  
258   Илиян Михайлов Вълков   УС Началник на отдел 19.4.2021  
259   Светла Георгиева Чобанова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 19.4.2021  
260   Пламена Кънева Кънева    МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 19.4.2021  
261   Милена Николова Капитанова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 19.4.2021  
262   Маргарита Георгиева Василева-Николова   Хранителен комплекс Главен счетоводител 19.4.2021  
263   Галя Миткова Моева-Петкова   КОБС Гл. експерт "Връзки с обществеността" 19.4.2021  
264   Полина Николаева Палюшева   УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 19.4.2021  
265   Лидия Михова Кънчева   ДГ№20"Бриз" Директор 19.4.2021  
266   Гинка Николова Пенчева   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 19.4.2021  
267   Росица Димитрова Василева   ЕНОП Гл. експерт "Международни проекти и мониторинг" 19.4.2021  
268   Юлиана Петрова Кожухарова   УС Директор 19.4.2021  
269   Мая Василева Иванова   УЧРАУ Гл. експерт "Административно обслужване" 19.4.2021  
270   Анелия Пеева Петлева-Стефанова    ОСИСД Гл. експерт "Дружества с общинско участие" 19.4.2021  
271   Стела Станева Христова    ИАО Ст. експерт ЕСГРАОН 19.4.2021  
272   Диляна Маринова Енчева   УС Старши експерт "Управление на собствеността"  19.4.2021  
273   Илиан Свободинов Зарев   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 20.4.2021  
274   Христина Руменова Олянова   УЧРАУ Гл. специалист "Административно обслужване" 20.4.2021  
275   Петя Валериева Горановска    УЧРАУ Мл. експерт "Административно обслужване" 20.4.2021  
276   Шена Метова Хаджиева   АГУП Гл. експерт "Кадастър и регулация" 20.4.2021  
277   София Георгиева Колева   ОСИСД Гл. експерт "Търгове и конкурси по ЗОС" 20.4.2021  
278   Дора Михайлова Николаева   ФСД Старши счетоводител 20.4.2021  
279   Татяна Димитрова Янчева   ФСД Старши счетоводител 20.4.2021  
280   Петя Симеонова Симеонова   ОСИСД Ст. инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 20.4.2021  
281   Евелина Кирова Симеонова   ИАО Мл. експерт "Гражданско състояние" 20.4.2021  
282   Таня Богомилова Атанасова    Превенции Гл. експерт "Превенции" 20.4.2021  
283   Христина Тодорова Боевска-Пенова   ФСД Старши счетоводител 20.4.2021  
284   Нела Спасова Паскалева   ОСИСД Гл. инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 20.4.2021  
285   Петя Василева Енева      ОСИСД Началник на отдел 20.4.2021  
286   Наталия Иванова Недялкова    ЕООС Гл. специалист "Управление на отпадъците" 20.4.2021  
287   Емилия Дякова Генова   ИИБ Началник на отдел 20.4.2021  
288   Миглена Тончева Златева   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 20.4.2021  
289   Лилия Вангелова Стериовска   ИИБ Гл.експерт "Контрол прокопаване и застраховки" 20.4.2021  
290   Ирина  Енчева Георгиева   ДГ№4"Теменужка" Директор 20.4.2021  
291   Мария Георгиева Колева   ЕООС Гл. експерт "Управление на отпадъците" 20.4.2021  
292   Светлана Иванова Хараланова   ИИБ Ст. експерт "Озеленяване"   21.4.2021  
293   Елена Стефанова Иванова   ДГ№13"Мир" директор 21.4.2021  
294   Боряна Божидарова Божкова   АГУП Ст. експерт "Архитектура" 21.4.2021  
295   Цветелина Петрова Калканджиева   АГУП Ст. експерт "Градоустройство" 21.4.2021  
296   Милена Стефанова Иванова   УЧРАУ Гл. специалист "Техническо осигуряване" 21.4.2021  
297   Пламена Тенкова Чолакова   ЕООС Гл. инспектор "Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на минералните води и съоръжения" 21.4.2021  
298   Тодор Данаилов Димитров   ИИБ Гл. експерт "В И К" 21.4.2021  
299   Биляна Станчева Тодорова-Павлова майч.   ЕООС Главен инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 21.4.2021  
300   Снежанка Дойчева Иванова   ЕООС Гл. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 21.4.2021  
    Top