нашите сайтове english

Покана за номиниране на кандидати за членове в Съвета по въпросите на социалните услуги

П О К А Н А

На основание чл. 27, ал.1 от Закона за социалните услуги и във връзка с  чл.44, ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНА ВАРНА ОТПРАВЯ ПОКАНА

 към частните доставчици на социални услуги на територията на община Варна, юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност и лицата, ползващи социални услуги да изпратят предложения за номиниране на свои представители за членове в Съвета по въпросите на социалните услуги.

Съветът ще подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво, анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината и ще разработва предложения за подобряване на тяхното качество и на ефективността им.  Съгласно чл.27, ал.3 от Закона за социалните услуги съставът му се определя с решение на общинския съвет, по предложение на кмета на общината.

Представителите на организациите, лицензирани да предоставят социални услуги, трябва да притежават не по-малко от 5 години професионален опит, описан в приложения към настоящата покана формуляр за номиниране на кандидати за членове на Съвета по въпросите на социалните услуги към Община Варна.

Формулярът, заедно с придружително писмо, подписано от ръководителя на съответната организация, следва да бъде получен в Информационния център на Община Варна, на адрес: Варна, бул. „Осми приморски полк“ 43, не по-късно от 14 май 2021 год.

 

С уважение,

       

ИВАН  ПОРТНИХ

Кмет на Община Варна

 

 

 

Изтегли документи:

Покана

Формуляр за номиниране на кандидати 

 

Публикувано на 29.04.2021 г.

 

 

    Top