нашите сайтове english

Конкурс за длъжност „Директор“ (8 щатни бройки) на общински детски градини

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА

 

Конкурс за длъжност „Директор“ (8 щатни бройки) на следните общински детски градини:

 1. ДГ №12 „Ян Бибиян“
 2. ДГ №17 „Д-р Петър Берон“
 3. ДГ №19 „Славейче“
 4. ДГ №22 „Мечо Пух“
 5. ДГ №30 „Синчец“
 6. ДГ№35 „Детска радост“
 7. ДГ№37 „Пламъче“
 8. ДГ№40 „ Детски свят“

I. Кратко описание на длъжността:

 1. Директорът на общинската ДГ ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието. Планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.
 2. Трудовото възнаграждение на директорите на общински детски градини се определя съгласно Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие за 2021г.

II. Изисквания към кандидата за заемане на длъжността:

 1. Да са български граждани, граждани на други държави членки на ЕС, чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби, продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на Началника на Регионално управление на образованието-Варна (РУО-ВАРНА), дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.
 2. Да са придобили висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация необходима за изпълнението на съответната длъжност.
 3. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
 4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
 5. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
 6. Да не страдат от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба, издадена от Министъра на здравеопазването, съгласувано с Министъра на образованието и науката.
 7. Да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение”, освен ако наказанието е заличено.
 8. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ до една година преди обявяване на конкурса.

III. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Допускане по документи.
 2. Писмен изпит – тест.
 3. Интервю.

IV. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление до кмета на Общината /по образец/;
 2. Документи за завършено висше образование, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, ПКС и други – копие;
 3. Професионална автобиография /собственоръчно подписана/;
 4. Документи, доказващи учителски трудов стаж, трудова книжка – копие;
 5. Декларация за липсата на заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба, издадена от Министъра на здравеопазването, съгласувано с Министъра на образованието и науката;
 6. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията и не е лишен от правото да упражнява професията /по образец/;

*  Необходимо е копията на представяните документи да са ясни и четливи.

* Кандидатите са длъжни да се запознаят предварително с длъжностната характеристика за длъжността „Директор“ на общинска ДГ.

V. Срок и място за подаване на документите:

 1. Документите за участие в конкурса се подават в едномесечен срок от датата   на обявяването му до 17.30часа на 25.06.2021г., лично от кандидата или упълномощено от него лице, в Информационен център на Община Варна с адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43 .
 1. Документите може да се подават по електронен път на адрес delovodstvo@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.
 2. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.

 

За информация :

Адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 262

Лице за контакт: Румяна Кръстева, Гл. експерт „Детски градини“

 

 1. Длъжностна характеристика
 2. Заявление за участие
 3. Декларация
  Top