нашите сайтове english

Съобщение във връзка с гласуване в изборите за народни представители с подвижна избирателна кутия

Право да заявяват гласуване в изборите за народни представители с подвижна избирателна кутия имат лица, поставени под задължителна карантина или изолация към 04.04.2021 г. съгласно Закона за здравето, с постоянен, съответно – настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес) на територията на Община Варна и са карантинирани/изолирани на този адрес.

Заявленията се подават не по-късно от 3 дни преди изборния ден – 31.03.2021 г. по един от следните начини:

  1. В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 1 към Решение № 2159-НС/02 март 2021 г.:
  • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Община Варна/съответната районна администрация по постоянен/настоящ адрес;
  • изпратено по факс: 052 820 002
  • изпратено по пощата на адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43 или на адреса на съответната районна администрация

Бланка на заявление на хартиен носител

  1. По електронен път чрез подаване на заявление:
  • чрез Интернет страницата на Община Варна

910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци

    Top