нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжност Изпълнител „Шофьор - ловец” в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета”

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност 

ИзпълнителШофьор - ловец” в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета” към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред”, отдел „Опазване на обществения ред” при Община Варна

 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Не се изисква;

1.2.Професионална област – Не се изисква;

1.3.Професионален опит – Не се изисква.

2. Допълнителни изисквания:

  • Свидетелство за управление на МПС

След като бъде извършен подбор и има одобрен кандидат е необходимо преди назначение той да премине курс за хуманно отношение към животните.

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване.        

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копие от свидетелство за управление на МПС.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 06.04.2021 г. на адрес : гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.        

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му.

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Участва в изготвяне на план-график за работата на екипите на „Общински приют за безстопанствени кучета” по залавяне на кучета и тяхното хуманно транспортиране.

Преминава изискуемите инструктажи за лов и управление  на лицензирания автомобил.

Отговаря за зачисления му лицензиран автомобил, консумативите за лов и предоставените упойващи вещества.

Следи за техническата и документална изправност на автомобила,  извършва почистване, измиване и дезинфекция, пази автомобила от повреди.

Извършва дейностите  по  събирането на умрелите безстопанствени животни и техните останки на територията на Община Варна, съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

Попълва необходимата документация, съобразно установения ред и нормативните документи, регламентиращи дейността.

Води отчет за горивото и изминатите километри, които вписва в пътен лист и отчита своевременно.

Осъществява съответните действия по залавяне и транспортиране на бездомните кучета.

8. Месторабота / адрес на работното място:

Община Варна, с. Каменар, Общински приют за безстопанствени кучета        

9. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 920 лева.

 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

 

Заявление за участие

 

Публикувано на 23.03.2021 г.

    Top