нашите сайтове english

Архив 2020

Корекция на бюджета за 2020 г. по данни от НЕИСПУО към 15.09.2020 г.

Класирани проекти по Програма за приобщаващо образование – 2020

Програма на Община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2020 година

Формули за разпределяне на получените средства по стандарти за държавно делегираните дейности през 2020 г.

Формули за разпределението на средствата получени по стандарти за 2020 г. между общинските детски градини, училища и Центрове за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР)

Информация за разпределението на средствата от държавния бюджет между общинските детски градини, училища и ЦПЛР, съгласно показателите по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Информация за разпределението на 100 на сто на средствата получени по стандарти за 2020 г. между общинските детски градини, училища и ЦПЛР съгласно заповед № 0864/202.2020 г. на кмета на община Варна

 

Публикувано на 13.03.2020 г.

    Top