нашите сайтове english

Строителни отпадъци

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със Заповед №1788/29.06.2021 г. на Кмета на община Варна за отмяна на Заповед №0781/2014, свързана с рекултивация на нарушен терен с оператор „Спедстрой“ ЕООД, уведомяваме всички заинтересовани лица, че Община Варна спира издаването на удостоверения и маршрути към терен за рекултивация, находящ се в м. „Малка чайка“, имот с идентификатор ПИ №10135.5216.2 в землище на район „Аспарухово“, гр. Варна за отпадък с код 17 05 04 и наименование „Почва и камъни“.

     Удостоверения и маршрути за насочване ще бъдат издавани след предоставяне на договори от страна на Възложителите с лице по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, притежаващо разрешение за дейности с отпадъци, издадено от съответната РИОСВ (различен от „Спедстрой“ ЕООД).

    Всички издадени до настоящия момент удостоверения и маршрути ще бъдат преиздадени служебно, в зависимост от избрания оператор на територията на област Варна. Дружества, имащи право да приемат отпадък с код 17 05 04 и наименование „Почва и камъни“ са следните:

  • „Н Траш“ ООД с управител Николай Топчиев, тел. 0893/73 73 76;
  • „Хидрострой“ АД с лице за контакт: Теодора Живкова, тел. – 052/733-333;
  • „Инжстройинженеринг“ EOOД, Анна Станева – 052/662-022 - оператор.

Възложителите, подали заявления по административни услуги №9123 и №9124 след 11.06.2021 г. ще бъдат уведомени писмено за движението по административните преписки.

 

Строителни отпадъци се образуват при извършване на строителни и монтажни работи, при премахване на строежи и при реконструкция и основен ремонт на строежи. Те представляват почва и камъни, бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, дървесина, стъкло, пластмаса, асфалтови смеси, гипс, метали – мед, бронз, месинг, алуминий, олово, стомана, чугун и др., както и смеси от всичко изброено.

Законът за управление на отпадъците забранява нерегламентирано да се изхвърлят и изгарят строителните отпадъци, както и изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.

Съгласно своите ангажименти, кмета на Община Варна организира и контролира система за събиране, оползотворяване и обезвреждане на строителни отпадъци от ремонтната дейност, образувани от домакинствата на територията на общината. Транспортирането на строителни отпадъци се извършва от лица, притежаващи регистрационен документ за тази дейност до площадки за последващото им третиране.

Координати за контакт с фирмите, притежаващи регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на строителни отпадъци, образувани от домакинствата на територията на община Варна

    Top