нашите сайтове english

Опасни битови отпадъци от домакинствата

Голям процент от образуваните в домакинствата отпадъци притежават опасни свойства и представляват риск за околната среда и човешкото здраве. Поради тази причина същите е необходимо да бъдат събирани разделно от общия битов отпадъчен поток и предавани за последващо третиране. Такива отпадъци са: живак и живаксъдържащи уреди, лакове и бояджийски материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност) и др.

За събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата, на територията на община Варна е сключен договор с „БалБок инженеринг“ АД. Събирането на тези отпадъци се осъществява чрез провеждане на кампании по предварително уточнен график чрез разполагане на мобилни съоръжения във всички райони на града.

 

    Top