нашите сайтове english

Смесени битови отпадъци

Битови отпадъци са отпадъците, образувани от домакинствата, както и от фирми и други организации, които по своя характер и състав са сравними с тях, с изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското стопанство.

Смесените битови отпадъци, генерирани от домакинствата се транспортират до инсталацията за механично-биологично третиране в с. Езерово, на основание договор между Община Варна и фирма „Екоинвест Асетс“ АД.

Осигурени съдове за събиране на битови отпадъци и честотата на извозване на територията на Община Варна

Координати за контакт с фирмите извършващи събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци по райони на територията на Община Варна

    Top