нашите сайтове english

Важно съобщение!

Във връзка с инициативата „Европейски ден на морето в моята страна“ на Европейската комисия се проведоха две събития, съответно на 29 април в Аквариум - Варна и на 13 май на офицерски плаж - Варна.  Събитията бяха организирани от Дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна съвместно с Института по рибни ресурси – Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности“, ОУ „Васил Априлов“ със съдействието на доброволческа организация „Graffiti Removal Varna“.

Активно участие в събитията взеха общо 60 младежи и ученици. Провеждането им допринесе за повишаване на знанията и културата в областта на екологията, и опазване на морето и неговите обитатели, по-чисти плажове за гражданите и по-чиста среда за морската флора и фауна. Събрани бяха около 2 кубика смесени битови отпадъци.

С тези събития отбелязваме и Европейската година на младежта.

 

 

На 28 май 2022г. (събота) от 11.00 часа, в Морската градина на гр. Варна ще се  проведе информационно събитие БиоБлиц – наблюдение на инвазивни чужди видове. Сборен пункт: Летен  театър - Варна.

„БиоБлиц“ наблюдението на инвазивни чужди видове е предназначено както за професионалисти, така и за любители (вкл. ученици, студенти).

Събитието е част от мащабно Европейско наблюдение в рамките на COST Акция CA17122 „Повишаване на познанията за чуждите видове с помощта на гражданската наука“ (Alien CSI) (https://iasbioblitz.creaf.cat/). С помощта на приложенията за мобилни телефони „iNaturalist“ (проект BioBlitz IAS Bulgaria) и „Инвазивните чужди видове в Европа“ могат да направят снимки и да регистрират наблюденията си на чужди видове.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме Ви, че с Решение № 790-6-1 по Протокол № 22 от 10.12.2021 г. на Общински съвет – гр. Варна е приета нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Варна.

Наредбата е публикувана и на официалната интернет страница на Общински съвет – Варна.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със Заповед №1788/29.06.2021 г. на Кмета на община Варна за отмяна на Заповед №0781/2014, свързана с рекултивация на нарушен терен с оператор „Спедстрой“ ЕООД, уведомяваме всички заинтересовани лица, че Община Варна спира издаването на удостоверения и маршрути към терен за рекултивация, находящ се в м. „Малка чайка“, имот с идентификатор ПИ №10135.5216.2 в землище на район „Аспарухово“, гр. Варна за отпадък с код 17 05 04 и наименование „Почва и камъни“.

     Удостоверения и маршрути за насочване ще бъдат издавани след предоставяне на договори от страна на Възложителите с лице по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, притежаващо разрешение за дейности с отпадъци, издадено от съответната РИОСВ (различен от „Спедстрой“ ЕООД).

    Всички издадени до настоящия момент удостоверения и маршрути ще бъдат преиздадени служебно, в зависимост от избрания оператор на територията на област Варна. Дружества, имащи право да приемат отпадък с код 17 05 04 и наименование „Почва и камъни“ са следните:

  • „Н Траш“ ООД с управител Николай Топчиев, тел. 0893/73 73 76;
  • „Хидрострой“ АД с лице за контакт: Теодора Живкова, тел. – 052/733-333;
  • „Инжстройинженеринг“ EOOД, Анна Станева – 052/662-022 - оператор.

Възложителите, подали заявления по административни услуги №9123 и №9124 след 11.06.2021 г. ще бъдат уведомени писмено за движението по административните преписки.

 

    Top