нашите сайтове english

Дирекция "Превенции"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
  Младежки дом      
Светлана Коева
svkoeva@varna.bg
Директор  Мл.дом 052-820-677  
Д-р Борислав Станчев
bstanchev@varna.bg
Гл. експерт "Превенции" Мл.дом 052-820-677  
Мартина Янева
myaneva@varna.bg
Гл. експерт "Координация на национални превантивни програми в ОВ" Мл.дом 052-820-677  
Таня Атанасова
tatanasova@varna.bg
Гл. експерт "Превенции" Мл.дом 052-820-677
ф.052-820-675
 
Мая Попова
mpopova@varna.bg
Гл.счетоводител Мл.дом  052-820-750  
Мануела Василева Старши счетоводител Мл.дом 052-820-750  
Събина Атанасова Старши счетоводител Мл.дом 052-820-750  
Ана Абрашева Секретар на МКБППМН Мл.дом 052-820-770  
Информационно обучителен център - Чайка
Петя Любчева Ст. експерт ПИЦ ИОЦ "Чайка" 052-820-748
ф.052-820-749
 
Бисерка Алексиева Гл.експерт „Програмен мениджър по превенция на ХИВ/СПИН”

ИОЦ "Чайка"

052-820-748
ф.052-820-749
 
Петя Атанасова Гл. експерт "Училищна превенция" ИОЦ "Чайка" 052-820-748       
Димитър Димитров Гл. експерт "Секретар на МКБТХ" ИОЦ "Чайка" 052-820-748     
Росица Николова Ст. експерт "Превантивни програми" ИОЦ "Чайка" 052-820-748    
Василена Николова Мл. експерт "Превантивни кампании и проекти" ИОЦ "Чайка" 052-820-748   
Превантивен център - Младост
Константин Воденичаров Гл. експерт "Психолог" ПЦ "Младост" 052-985-099; 820-751  
Добромир Досев Ст. експерт "Секретар на ОСНВ" ПЦ "Младост" 052-985-099  
Димана Стоянова Мл. експерт "Превенция при деца и сем. в риск" ПЦ "Младост" 052-820-751  
Диляна Атанасова-Гръбчева Ст. експерт "Психолог" ПЦ "Младост" 052-985-099; 820-751  
Мая Атанасова Ст. експерт "Превенция при деца и сем. в риск" ПЦ "Младост" 052-820-751  
Александра Александрова Гл. експерт "Превенция на асоциалното поведение" ПЦ "Младост" 052-820-751  
Данка Митрушева Мл. експерт ПИЦ ПЦ "Младост" 052-985-099; 820-751