нашите сайтове english

Програма за управление на Община Варна - 2019 – 2023 г.

Уважаеми дами и господа,

Благодаря за доверието, което получих от Вас по време на местни избори през 2019 година. Това е висока оценка за свършеното с моя екип през изминалите 6 години, но и мотивация за още по-активна работа през новия мандат 2019-2023.

Продължаваме да следваме стратегическите цели, които смятам, че са важни за развитието на огромния потенциал на Варна като Град на Знанието и като привлекателна туристическа дестинация за четири сезона.

Важните задачи, които ще решаваме заедно, са свързани с амбицията ни за поетапно трансформиране на икономическия профил на града с дигитални, иновативни и зелени решения.  

Най-голямото богатство и предимство на Варна винаги ще бъдат интелигентните, енергични и предприемчиви граждани на морската столица. Затова Програмата за управление 2019-2023 година включва отново мерки за създаване на по-добри условия за живот, образование, професионално развитие, доходи.

С уважение

Иван Портних

Кмет на Варна

                   

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВАРНА 2019-2023 Г.

Програмата за управление на Община Варна за периода 2019 – 2023 г. e изготвена на основание на чл. 44, ал.5 от ЗМСМА,  в съответствие с приетите национални и регионални стратегически приоритети, както и плановете и програмите за развитие на общината, приети от Общински съвет- Варна.

Тя е продължение на Програмата за управление за мандат 2015 –2019 г, като има задача да развива потенциала на Варна като лидер на Североизточния район на развитие и на страната.

Документът определя основните принципи на управление, стратегическите цели и приоритети, подчинени на визията „Варна - Град на Знанието“ и „Варна – дестинация за четири сезона“.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ:

Върховенство на закона;

Финансова стабилност и дисциплина;

Ефективност на инвестициите;

Демократичност, откритост, прозрачност, равнопоставеност;

Информираност, толерантност, диалог с гражданите и бизнеса;

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

Варна -Град на Знанието е стратегическа цел, която трябва да бъде постигната чрез поетапно трансформиране на икономическия профил на града с дигитални, иновативни и зелени решения.

Варна – дестинация за четири сезона е стратегическа цел, която трябва да бъде постигната чрез устойчиво и интелигентно развитие на природните богатства на територията на общината, на културния и спортния календар на града.

МИСИЯ:

Обединение на усилията на местната власт и бизнеса, на образователния и научен сектор, на всички граждани на Варна за реализиране на пълния потенциал на града - чрез инвестиции, базирани на знание и иновации, създаващи работни места с висока производителност и доходи, чрез изграждане на модерна градска среда, развитие на туризма, опазване на природните дадености и на богатото културно-историческо наследство на града и региона.

ВИЗИЯ:

Община Варна работи по изпълнение на стратегическите  цели, отчитайки следните факти:

-          Развитието на европейската икономика е заложена върху дигитални, иновативни и зелени решения;

-          За успеха и изпреварващото развитие на всеки регион в Европа са нужни ясна визия и общи усилия на всички заинтересовани страни;

-          Под развитието и потенциала на Варна като икономически и туристически център се има предвид както община Варна, така и съседни територии, които са тясно обвързани с икономиката на морската столица;

-           Варна е най-големият и перспективен образователен, икономически и туристически център в Северна България, в който се наблюдава постоянен приток на млади и активни хора;

-          Положителната динамика в местната икономика и трансформацията към по-висока добавена стойност, в т.ч. притока на чуждестранни инвестиции в дигиталната сфера;

-          Наред с летния и културния туризъм, големият потенциал на Варна е в преплитането на наука и бизнес, особено в сферите на медицината, информационните технологии, транспортът и морската индустрия;

-          Ключови за развитието на Варна са шестте висши училища с близо 40 хил. студенти, както и успешните средни професионални училища;

-          Потенциалът и доброто партньорство между образователните и научните институции на територията на община Варна;

-          Ключовата роля на Община Варна за модерното европейско развитие на България като лидер на Северна България и дългосрочната ангажираност на бизнеса в морската столица;

 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:

ОБРАЗОВАНИЕ

Цел:  Осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната система чрез интегрирани политики за подобряване на обхвата на децата и учениците в предучилищното и училищното образование. Създаване на модерна среда за образование и професионална реализация.

Очаквани резултати: Изграждане на нови, модерни и удобни детски градини и училища, на нов Математико-технологичен кампус и нова IT гимназия; Активна работа с висшите учебни заведения,  подкрепа на инициативата за създаване на консорциум от университети от Североизтока, с център Варна; Подкрепа за професионалното развитие на заетите в сферата на образованието и младежките дейности; Привличане и задържане на младите специалисти;

Дейности:

Обновяване и разширяване на образователната инфраструктура:

Проект и изграждане на нов Математико-технологичен кампус в района на техникумите;

Проект за разширение на ОДЗ 10 „Приказка“ с нов корпус за 4 групи;
Проект за разширение на базата ОДЗ 12 „Първи юни“ с нов корпус за 4 групи;
Нова детска градина за 6 групи в Тополи;
Проект за разширение на детска ясла „Иглика“ с две нови групи;
Проект за разширение на ЦДГ 44 „Крилатко“ във „Възраждане“ - нов корпус за 6 групи и 150 места, физкултурен салон;

Разширяване на базата на ЦДГ №30 „Мечо пух“ в кв. „Чайка“ с нов корпус за 4 групи и физкултурен салон;
Основен ремонт на бившия дом „Другарче“ и преустрояването му в детска градина с 4 градински и 1 яслена група, които ще бъдат филиал на ДГ „Д-р Петър Берон“;

Проект за реконструкция и основен ремонт на СУ „П. Яворов“ ;
Проект за реконструкция, основен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на СУ „Димчо Дебелянов“;
Проект за ремонт на филиалната сграда на ОУ „Константин Арабаджиев“;
Зала за културни мероприятия в І ЕГ;

Ремонт на сградата на ул. "Петко Стайнов" (бивше СУПЦ), за нуждите на Центъра за специална образователна подкрепа (ЦСОП-Варна).

Други обекти от системата на предучилищното образование, с които Община Варна ще кандидатства по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища:

Нова ДГ  за 4 градински групи на ул. "Хъшове" № 2 в район "Одесос";

Нова ДГ за 6 градински групи с работно заглавие "Слънчогледи" в двора на ДГ 14 "Дружба", район "Приморски";

Нов корпус за 3 градински групи към сградата на ДГ № 17 "Д-р Петър Берон", район "Приморски";

Подкрепа за създаване на държавна Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи;

Продължаване на процеса по модернизиране на материално-техническата база на общинска образователна инфраструктура;

Подобряване на условията в образователната инфраструктура за спорт и двигателна активност на децата и учениците;

Сътрудничество с младежки неправителствени организации, подкрепа за прояви, събития, срещи, форуми, свързани с развитието на младежките дейности; насърчаване на младежкото предприемачество;

Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание;

Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора;

Сътрудничество с университетите във Варна, с представители на студентските съвети, подкрепа за талантливи и изявени млади хора;

Повишаване квалификацията на учителите, организиране и провеждане на различни инициативи в подкрепа изявата на децата, учениците и младежите (конкурси, състезания и др.);

Стимулиране на младежката активност, чрез програмата за  „Младежки дейности“ на Община Варна;

Организиране на инициативи за ранно професионално ориентиране, съвместно с представители на бизнеса, детски градини, училища, синдикати, браншови организации;

Родителско и гражданско участие в управлението на образователния процес. Насърчаване на активността на родителските активи и училищните настоятелства;

Осигуряване на равен достъп до образование и социална интеграция и усъвършенстване системата на работа с деца от рискови групи;

Подкрепа и поощряване участието на образователни институции за участие в международни образователни проекти.

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Цел:  Развитие на Варна като привлекателен икономически център, привличащ бизнес с висока добавена стойност. Създаване на нови икономически зони.

Очаквани резултати: Повишаване жизнения стандарт на гражданите, чрез откриване на нови добре платени работни места; Поддържане на устойчива общинска финансова политика, осигуряване на повече електронни услуги за бизнеса и гражданите.

Дейности:

Развитие на Икономическа зона - Варна – най-голямата по територия в страната. Проектът се реализира съвместно с община Аксаково, с обща територия от 10 000 дка. Целта е привличане на високотехнологични производства;

Приоритетно изграждане на инфраструктура до терени в производствени зони, при заявени инвестиционни намерения;

Подкрепа за изграждане и развитие на проект на академичната общност във Варна - високотехнологичен Квартал на Иновациите в местността „Малка чайка”, който да стъпи върху научната инфраструктура на морската столица и да разгърне потенциала на Варна за индустриални и научно приложни изследвания и иновации, както и да създаде условия за международна конферентна и конгресна дейност;

Развитие, изграждане и поддържане на общинска инфраструктура, съобразена с нуждите на бизнеса, обособяване на нови терени за нови производства;

Създаване на общинска структура, специализирана в комуникацията с бизнеса и привличането на нови инвестиции на територията на община Варна;

Насърчаване на екологично чисти и високотехнологични производства. Подкрепа на инвестиции, свързани с енергийна ефективност и с подобряване качеството на водата и въздуха;

Активна работа с университети и научни институти, с цел подкрепа за проекти и научни разработки, свързани с опазване на околната среда;

Участие в международни събития за представяне и обмяна на опит в сферите на иновациите, градската мобилност;

Международно сътрудничество - организиране на бизнес форуми, посещения на чужди инвеститори във Варна и представяне на града в други държави; Проучване на нови и допълнителни начини за увеличаване на инвестициите в общината, включително активна работа с партньорски градове на Варна;

Разработване и поддържане на инвестиционен профил на Варна, с цел представяне на възможностите на града пред потенциални инвеститори, чуждестранни партньори, побратимени градове;

Финансова стабилност. Балансирано и устойчиво развитие на общината чрез добро управление на общинските финанси. Разумна, стабилна и предвидима общинска данъчна политика;

Оптимизиране на разходите, ефективна координация между отделните административни звена, активно партньорство с гражданското общество и бизнеса;

Подобряване качеството на обслужване на гражданите, намаляване на административната тежест към бизнеса, чрез оптимизация на документооборота и разширяване на електронните услуги;

Развитие на административния капацитет като фактор за реализирането на управленската програма на Община Варна. Мониторинг на поставените цели и задачи, противодействие и превенция на корупцията, предотвратяване на конфликти на интереси;

Активна работа с обществените и експертните съвети към кмета на община Варна;

Провеждане на обществените поръчки по електронен път чрез единна електронна платформа;

Подобряване дейността на търговските дружества с общинско участие и засилване на контрола;

Подобряване на финансовото състояние на общинските предприятия и повишаване на изискванията за изпълнение на основните цели и задачи, свързани с дейността им;

 Подобряване на функционалността на администрацията чрез създаване на  модули и разширения за интелигентно управление на процесите, протичащи в градската среда. 

Ефективни услуги, предоставяни от общината, чрез използване на съвременни дигитални инструменти; по-активна употреба на иновативни инструменти като мобилни приложения, социални медии, засилващи усещането на ангажираност на гражданите към управлението на общината;

Диалог с гражданите по повод предложения, сигнали, оплаквания чрез въвеждане на различни форми на непосредствен контакт в сайта www.varna.bg;

Публичност, оптимизация на онлайн присъствието на Община Варна в интернет – ребрандиране на сайта varna.bg; Поддържане на профилирани сайтове, с подробна информация за съответните ресори: Новини - live.varna.bg, Туризъм - www.visit.varna.bg, Култура - http://fund.varnaculture.bg/,  Образование и младежки дейности - https://www.varnanamladite.com/,  Архитектура -  http://agup.varna.bg/, Социални дейности -  https://www.socialnideinosti-varna.com/bg/ , Превенции - http://prevencii.com/,  Спорт -  http://sportvarna.com/, Спортни бази - www.sport4all.bg;

Поддържане на актуална информация в профилите на Община Варна в социалните мрежи Facebook, Instagram, Youtube.

Поддържане на актуална информация и контакти за връзка с гражданите в сайтовете на районите „Приморски“, „Одесос“, „Младост“, „Вл. Варненчик“, „Аспарухово“.  Актуализиране на информациите, свързани с правомощията и задълженията на кметовете на райони и на районните администрации;

Цифровизация на техническия архив на Община Варна;

Активна работа по европейски проекти и програми:

В периода 2019-2023 г., Община Варна ще изпълнява следните стратегически и планови документи от текущия програмен период:

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Варна 2014-2020 г. – Планът съдържа основен списък със 186 проекта и резервен списък от 40 проекта, с обща индикативна стойност на проектите от основния списък в размер на 846 590 503 лв.

Проектите са насочени към благоустрояване на междублокови пространства, подобряване на паркова среда, реконструкция и ново изграждане на обекти от спортната инфраструктура; строително-ремонтни дейности на социалната, образователната и културната инфраструктура, внедряване на мерки за енергийна ефективност в здравната инфраструктура, проекти за насърчаване на устойчивата градска мобилност и интегриран градски транспорт и енергийна ефективност на жилищни сгради на цялата територия на града.

Общински план за развитие – Общата индикативна стойност на проектите, включени в Общинския план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г. след актуализацията му е в размер на 1 688 718 880.00 лв., (в това число всички проекти, включени в ИПГВР), разпределени както следва:

- По приоритетна област „Икономически растеж“ – 128 проекта на стойност 253 729 790.00 лв.;

- По приоритетна област 2 „Подобряване качеството на живот“ – 189 проекта на стойност 315 765 780.00 лв.;

- По приоритетна област 3 „Интегрирано развитие на територията“ – 293 проекта на стойност 1 116 626 210.00 лв.;

- По приоритетна област 4 „Сътрудничество“ – 18 проекта на стойност 2 597 100.00 лв.

Инвестиционна програма на Община Варна, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Основен инструмент за реализацията на ИПГВР в програмния период 2014-2020 г. е Инвестиционната програма , която представлява средносрочен документ за реализация на ИПГВР за финансовата рамка 2014-2020 г. и е ключов документ за изпълнение на изискванията на чл. 7 от Регламента за ЕФРР № 1301/2013.;

Списъкът с индикативни основни проекти включва 9 проекта на обща индикативна стойност 85 623 445.13 лв., от които 84 107 329.16 лв. безвъзмездна финансова помощ и 1 516 115.97 лв. принос от финансов инструмент;

Списъкът с индикативни резервни проекти включва 3 проекта на обща стойност 42 053 635.88 лв. През 2018 г., Програмата е  актуализирана със списък от 32 нови обекта на обща индикативна стойност 30 695 602.13 лв., от които БФП – 29 613 740.19 лв., СФ – 1 081 861.94 лв.;

Готовност за новия програмен период 2021-2027 г:

След разработване и договаряне на новите национални оперативни програми за периода 2021-2027 пред Община Варна ще се разкрият нови възможности за кандидатстване. Важна задача е  активната работа по подготовка на нови проектни предложения;

План за интегрирано развитие на община Варна за периода 2021 -2027. Той съвместява в рамките на един документ елементите на общинския План за развитие и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, които действат за периода 2014-2020 г.

Документът е с период на действие 7 години и служи за планиране и изпълнение на интегрирани подходи за териториално и градско развитие, както и за идентифициране на проекти, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие. С изпълнението му ще се осигури реализирането на устойчиви политики за развитието на града;

 ПО-ЧИСТ И ЗЕЛЕН ГРАД

Цел: Варна - по-чист и зелен град. Създаване на нови паркове и градини, инвестиции за подобряване на качеството на въздуха и водата.

Очаквани резултати: Подобряване на екологичните показатели във Варна – в областите води, въздух, озеленяване, чистота чрез работа по европейски проекти, по-активен и качествен административен контрол. Енергийна ефективност - улично осветление, саниране.

Дейности:

Създаване на ново общинско звено – дирекция „Екология“, с цел развитие и по-добър контрол на инвестициите за чистота, озеленяване, поддръжка;

Втора фаза на проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к “Златни пясъци”, Община Варна” по ОП „Околна среда“ - реконструкция модернизация и разширение на Пречиствателната станция за отпадни води– Златни пясъци;

Частично изграждане реконструкция/рехабилитация на канализационната мрежа в СО „Ален мак“ - доизграждане на около 5 км главни канализационни клонове на битовата канализация и 265 бр. 3 канализационни отклонения; След реализацията курортът Златни пясъци ще повиши своята конкурентоспособност – с по-чисти води и плажове;

Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи, изграждане на нови;

Община Варна в партньорство с „ВиК Варна“ ЕАД работи по проекти за канализация, водоснабдяване, колектори за битови и дъждовни отпадъчни води за 16 обекта във Варна и селищните образувания;

Подобряване на сметопочистването и сметоизвозването в община Варна - нови изисквания за модерна техника за почистване на тротоари, улици и площади, нови контейнери, по-голяма кратност на събиране на отпадъците, строг контрол и налагане на санкции при установени нередности;

Миене по график на улици и градски пространства, с цел намаляване на запрашеността на въздуха;

Изграждане на площадки за строителни отпадъци, за събиране на предмети от домакинствата, на стари автомобилни гуми;

Извършване на проверки с представители на Община Варна, полиция и РИОСВ по сигнали за горене на отпадъци,  както и в автосервизи, сервизи за смяна на гуми, пунктове за вторични суровини, фирми за дограми и т.н.;

Извършване на проверки на строителни обекти, с цел установяване дали се спазват мерките за чистота;

Организиране на кампании за разделно сметосъбиране и ограничаване ползването на пластмаса;

Да се ограничи употребата на пластмаси за еднократна употреба от фирми, които сключват договори с Община Варна чрез зелени обществени поръчки;

Да се поддържа устойчиво сътрудничество с градовете, подписали инициираната от Осло „Декларация за намаляване на вредното въздействие на пластмасовите отпадъци“, с оглед съвместни инициативи, политики и обмен на информация;

Провеждане на кампании за опазване на околната среда, залесяване и опазване на зелените площи, работа с гражданите, с децата и младите хора, подкрепа на инициативи за намаляване на отпадъците и рециклирането им;

Устойчива политика за опазване и развитие на парковите зони – продължаване на дейностите по обновяване на Морската градина; Ремонтиране на зоните край розариума, алпинеум, озеленяване и изграждане на поливна система;

Разработване и реализация на проекти за опазване на биологичните видове и местообитания на територията на община Варна; провеждане на информационни кампании;

Развитие на програмата „Градинка пред блока“, която осигурява финансиране при представен проект от етажната собственост за облагородяване на площи около жилищни кооперации.

Инвестиции в изграждане на напоителни системи в паркове и градини; Затревяване на свободни градски пространства

Увеличаване на броя на засадените дървета, координиране на залесителни кампании с участие на специалисти озеленители и арбористи; 

Облагородяване на т. нар. „зелена вежда“ край Варна – изграждане на нови зони за пикник и детски кътове;

Продължаване на политиката за подмяна на уличното осветление с енергийно ефективно осветление на територията на целия град

Проект по програма “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. – за подмяна на уличното осветление в част от кв. „Младост“,  в 3-ти и 4-ти микрорайон на кв. „Възраждане“. Старите улични лампи - над 1100 бр, ще бъдат сменени с нови, енергоспестяващи LED осветителни тела. Подмяната им значително ще намали разходите за електроенергия, поддръжка и консуматив. Наред с това сериозно ще се подобри нощното осветление на улици, пътни и пешеходни подходи към жилищни входове, открити паркинги и междублокови пространства в района;

Изготвяне на анализ на замърсяването на атмосферния въздух, план за действие за намаляване на вредните емисии в община Варна;

Ефективно поддържане чистотата на уличната мрежа, в т.ч. увеличаване машинното миене и метене на териториите за обществено ползване с цел поддържане на по-добро качество на атмосферния въздух;

Разработване и интегриране на съвременни решения за предотвратяване и ограничаване на шума от транспорта;

Намаляване на популациите на бездомните кучета,  активна работа с неправителствения сектор; обособяване на нови площадки за разхождане на домашни питомци;

Реконструкция и модернизация на зоопарка;

 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 Цел: Провеждане на активна и справедлива социална политика, насочена към социално включване, деинституционализация и подкрепа на групите в неравностойно положение. Достъпно и качествено здравеопазване.

Очаквани резултати: Развитие на общинското здравеопазване, в координация с държавните и частни здравни заведения на територията на Варна; Надграждане на профилактичните програми, с цел намаляване хроничните и социални заболявания; подкрепа за пенсионерските клубове, физическа активност и масов спорт.

 Дейности:

Подобряване на достъпа на гражданите до социални и здравни грижи и услуги, оптимизиране на инфраструктурата на общинските лечебни и социални заведения, детските ясли и кухни;

Продължаване на политиките за основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, живеещи в най-висока степен на бедност и социална изолация;

Нов център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително тежки множествени увреждания в Аспарухово – дневна грижа за 30 потребители и мобилни услуги за 60 души. Центърът ще предоставя също заместваща грижа до 14 дни в годината;

Нов дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, с капацитет 40 потребители, в район „Младост“ и резидентна грижа за 15 лица с различни форми на деменция в нов център, в район „Владислав Варненчик“;

Проект за патронажна грижа за 495 души, който ще нареди Варна на първо място в страната по брой потенциални потребители. Той ще обхване пенсионери на възраст над 65 години - от града и от селата в община Варна;

Усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „Приемна грижа", както и утвърждаване нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца, изпаднали в социален риск и изолация от семейната  среда;

Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността чрез предоставяне на интегрирани услуги в подкрепа на деца от 0-7 години и техните семейства в "Общностен център за деца и семейства – Варна“;

Разширяване на социалната програма на Община Варна, разкриване на нови социални услуги;

Проектиране, основен ремонт, разширяване и реновиране на Комплекс за социални услуги „Гергана“;

Поощряване въвеждането на социално предприемачество, с оглед постигане на трайна интеграция на уязвимите групи в обществото;

Програма за  приготвяне на храна за деца със специфичен режим на хранене – безглутенов и безказеинов режим;

Поддържане и развитие на общинския фонд за подкрепа за инвитро процедури на двойки със здравословни проблеми;

Адаптиране на сградния фонд и медицинската апаратура в лечебните заведения, съобразно съвременните изисквания за добра медицинска практика;

Осигуряване на средства за ремонт и преустройство на част от сградата на „Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков“ в кв. „Аспарухово“;

Цялостен ремонт на покривното и подпокривното пространство на основната сграда на ДКЦ I “Св. Клементина“, ремонт и АМЦСМП “Проф. д-р Д. Стаматов”, което е дъщерно дружество на АГ болницата;

Подкрепа за Диагностично-консултативните центрове на територия на общината;

Развитие на съществуващите общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве и разширяване на обхвата на програмите, съобразно нуждите на гражданите на Община Варна;

Устойчива политика в грижа за хората с увреждания, в това число издаване на карти за паркиране на хора с трайни увреждания;

Отпускане на еднократни помощи за лечение на граждани, с цел подпомагане решаване на здравословни проблеми;

Поетапно модернизиране на материално-техническата база в детските ясли:

Основен ремонт, мерки за подобряване на енергийната ефективност и изграждане на пристройки за асансьор в детски ясли № 5 „Чуден свят“ и  № 7 „Роза“, Детска ясла №8 „Щурче“;

Реконструкция на площадките за игра на открито и спорт в детски ясли № 1 „Щастливо детство“, № 2 „Моряче“, № 3  „Зайо Байо“, № 4 „Приказен свят“, № 5 „Чуден свят“, № 7 „Роза“, № 8 „Щурче“, № 9 „Детелина, № 13 „Русалка“, № 14  „Звънче“;

Провеждане на активна политика за здравословно хранене на децата;

Издръжка на 24-те пенсионерски клуба на територията на общината; сътрудничество и подкрепа на пенсионерски организации;

Организиране и провеждане на работни срещи, кръгли маси и други дейности в сътрудничество и партньорство с различни НПО, по проблеми в областта на здравеопазването;

Изготвяне на стратегия за Здравеопазването в Община Варна за петгодишен период;

Провеждане на образователни и профилактични кампании чрез организиране на безплатни прегледи и изследвания във връзка със социално-значими неинфекциозни заболявания. Раздаване на информационни материали за повишаване информираността на гражданите за здравословен начин на живот;

Развитие на общинските програми за Превенция и контрол ХИВ/СПИН, трафик на хора и борба с наркоманиитe;

Подкрепа на инициативи за преодоляване на социалната изолация, особено за възрастните хора и за хората с увреждания – като „Кино в квартала“, „Най-дългата вечеря на плажа“ и др.;

Подкрепа на инициативи, свързани с превенцията срещу домашното насилие, насилието над деца и животни.

                                       

МОДЕРЕН И СВЪРЗАН ГРАД

Цел:  Развитие на общинска инфраструктура, подобряване на качеството на градската среда, нейната привлекателност и достъпност. Комплексно благоустрояване на кварталите и междублоковите пространства. Екологичен градски транспорт. Реализиране на съвременни обекти от уличната инфраструктура, които водят до облекчаване на трафика.

Очаквани резултати: Достъпна, модерна и интегрирана градска среда – в центъра, кварталите и малките улички. Изграждане на нови улици, пешеходни зони, паркинги, озеленяване. Подобряване на пътната безопасност и намаляване на пострадалите при ПТП. Нова транспортна система, насърчаване на гражданите за активно и здравословно придвижване чрез обществения транспорт, колоездене или пеша; Поддържане на пътната мрежа и обществените пространства, подобряване качеството на въздуха и намаляване на задръстванията.

Дейности:

Транспорт

Обновяване на автопарка на общинския превозвач „Градски транспорт“, с цел подобряване услугата за гражданите и подобряване качеството на атмосферния въздух:

Изпълнение на проект „Екологично чист транспорт за Варна“, на стойност 85,4 млн. лв., от които 70 млн. лева са безвъзмездна финансова помощ. Закупуване на  60 електробуса , 60 станции за бавно зареждане и 2 – за бързо зареждане;

Развитие на синята зона в център и широк център във Варна; 

Продължаване на политиките за стимулиране използването на електрически автомобили чрез осигуряване на безплатни места в синята зона в центъра на Варна;

Осигуряване на зареждащи станции за електрически превозни средства;

Изграждане на паркинги в междублоковите пространства във всички райони на града;

Поддържане и обновяване на съоръженията за пътна безопасност – пешеходни пътеки, велоалеи, подлези, надлези, спирки на градския транспорт;

Подготовка  и реализация на проекти за облекчаване на трафика във Варна:

Предпроектни проучвания за изграждане на две детелини - на бул. „Васил Левски“ и бул. „Осми приморски полк“,  до спирка „Явор“; На кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и бул. „Христо Смирненски“;

Предпроектни проучвания за изграждане на леко метро във Варна. Основната функция на съоръжението ще бъде да свърже новата икономическа зона край Аксаково с морската столица. Т. нар. леко метро е заложено в Общия устройствен план на Варна като трасе по „Цар Освободител“;

Проучване на възможността за строителство на транспортни възли на кръстовищата на бул. „Владислав Варненчик“ с бул. „Република“ и бул. „Христо Смирненски“;

Изграждане на рампа на ул. “Атанас Москов” за излизане на автомагистрала „Хемус“;

Проект за пълно обновяване на Кайсиева градина – ремонт на улиците, нови тротоари, ново осветление, озеленяване, паркоместа;

Проект “Нашето зелено Трошево“, съвместно дело на Община Варна и „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД - пълно обновяване на 11 жилищни сгради с над 900 апартамента, нови пътни настилки, над 400 паркоместа, озеленяване;

Рехабилитация на улиците „Мир“, „Царевец“ и „Подвис“,  ул. „Чаталджа“ и ул. „Братя Бъкстон“; Реконструкция на ул. „Мадара“, нови паркоместа от базар Левски до ул. Царевец“;

„Виница“ - ремонт на бул. „Цар Борис III“;

„Виница“ - проект за изграждане на канализация на селищно образувание „Виница – Север“ с финансиране по ПУДООС;

Проектиране на основен ремонт на пътищата от кв. „Аспарухово“ до кв. „Галата“ и от разклона за Кичево до входа на кв. „Виница“;

Изграждане на техническа инфраструктура в селищно образувание Добрева чешма. Изготвяне на инвестиционен проект и на доклад за съответствие за основен ремонт на възловите улици „Орфей“ и „Зевс“. Разработването на проекти за изграждане на пътища в селищното образувание;

Реконструкция на ул. „Мара Тасева” и основен ремонт на бул. „Първи май” с прилежащи улици към СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков” Варна ЕООД и улица към СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”. Предвижда се изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега канал – „море-езеро”, детски площадки, зони за отдих, атракциони и спортни площадки;

Ремонт на ул. „Михаил Колони“ и пл. „Екзарх Йосиф“ - преасфалтиране, ремонт и подмяна на уличното осветление; 

Галата - ремонт и изграждане на тротоари;

Ремонт на ул. „Трети март“ , изграждане на спортен комплекс с игрище, ремонт на пътя за вилната зона на с. Константиново;

Изграждане на рибарско пристанище в местността „Карантината“; Общата стойност на проекта е близо 13,6 млн. лева, от които безвъзмездната финансова помощ по Програмата за морско дело и рибарство е 7,9 млн. лв.;

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа в община Варна - – ул. „Ана Феликсова“ – ремонт и изграждане на паркинг; реконструкция на бул. „Трети март“ – в участъка от бул. „Република“ до ул „Вяра“ – втори етап; ремонти на ул. „Петър Алипиев“, ул. „Подвис“, ул. „Св. Екатерина“ във Виница, реконструкция на светофарни уредби, реконструкция на бул. „Цар Освободител“, в участъка от ул. „Поп Димитър“ до ул. „Вяра“ – в „Младост и др.;

Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки по райони, в т.ч. и осветени;

Поетапно разработване на подробни устройствени планове за община Варна; Актуализиране на подробните устройствени планове и привеждането им в съответствие с Общия устройствен план;

Постоянен мониторинг на критичната инфраструктура и потенциално опасни места – мостове, дерета, охранителни канали, свлачищни райони, мерки за обезопасяване;

В плановете на общината е изготвянето на инвестиционни проекти за благоустрояване на междублокови пространства на територията на целия град. Сред които:

- Карето между улиците „Хаджи Димитър“, „Братя Миладинови“, „Македония“ и ОУ „Васил Априлов“;

- Зоната между бул. „Сливница“, ул. „Пирин“ и ул. „Витоша“;

- Пространството между улиците „Хаджи Димитър“, „Братя Миладинови“, „Съединение“ и „Г. Раковски“.

Разширяване на зоните с видеонаблюдение;

Организиране и провеждане на кампании за пътна безопасност;

Взаимодействие и координация с органите и службите, имащи отношение към осигуряване на спокойствие на гражданите на Варна;

Превантивна дейност за ранно предупреждение и оповестяване на населението за при кризи и бедствия.

 

ГРАД НА ВДЪХНОВЕНИЕТО

Цел:  Развитие и съхранение на културното богатство като инструмент за социално сближаване, стимулиране на творчеството и генериране на икономически ползи. Създаване на устойчив модел за популяризиране на Варна като привлекателна културна и туристическа дестинация за 4 сезона; Насърчаване развитието на масовия спорт с изграждане на модерни спортни бази.

Очаквани резултати:  Изграждане на модерна културна, туристическа и спортна инфраструктура; Създаване на иновативна, отличителна и приобщаваща културна среда; Налагането на Варна като предпочитана и сигурна туристическа дестинация за четири сезона, намаляване на сезонността в сектора. Повишаване на физическата активност и участието в спортни дейности на населението със специален фокус върху младите хора.

Дейности:

Култура:

Изграждането на устойчива среда за създаване на разнообразно културно съдържание на основата на съществуващото културно многообразие;

Осигуряване на необходимите финансови, образователни и социални ресурси и гарантиране на равен достъп до култура и изкуства;

Насърчаването на културните и творческите индустрии, чрез ефективна и прозрачна подкрепа на различни проекти по общинския фонд „Култура“;

Създаване на механизми за по-активна мобилност на произведения на изкуствата, колекции и професионалисти, насърчаване на контактите и партньорствата с партньорски градове от чужбина и с международни организации, с цел популяризиране на културно-историческото богатство на Варна - в Европа и по света;

Подкрепа за обмен на знания, идеи и добри практики на национално и международно ниво, участие в международни проекти и дейности, обмен на информация относно политиките в областта на културата чрез цифрови средства, включително виртуални платформи;

Интегриран подход в управлението на културното наследство на Варна -  чрез професионална квалификация на експертите, модернизиране на инфраструктурата и материалната база на музеи, читалища, обществени библиотеки;

Обновяването на културната инфраструктура и модернизирането на материалната база и техническото оборудване, с цел развитие на приобщаващите функции на културата;

Обновяване и оформяне на нови градски пространства за култура;

Обновяване на филиала на ДТ „Стоян Бъчваров“ по проект по ОП „Региони в растеж“;

Развитие на Програмата за създаване на паметници, с цел възраждане и съхраняване на историческата памет на Варна, на чувството за принадлежност, гордост и уважение към миналото на града;

Устойчиво развитие на политиката по опазване и социализация на културното наследство. Активно взаимодействие между държавата, местната власт и собствениците или ползвателите на обекти със статут на културни ценности, образователни и неправителствени организации;

Методическа помощ и подкрепа на собствениците на недвижими културни ценности, свързана с опазването им;

Дигитализация на културно наследство на Варна чрез подкрепа на проекти за проучване и експониране на културното наследство, съхраняване и цифровизация – на архиви, документи и др.

Проект "Модернизация на основна сцена на Драматичен театър „Стоян Бъчваров”. Целта е подобряване на цялостния облик на основна сцена на Варненския театър; Осигуряване на конкурентни условия за труд и достъпна архитектурна среда за хора с увреждания;

Проект „Модернизация на културна инфраструктура - Народно читалище "Петко Рачев Славейков 1928";

Техническо обследване, паспортизация и подготовка на проект за превръщането на къщата на Антон Новак в Морската градина в музей;

Обявяване и провеждане на международен архитектурен конкурс за т.нар. Дупка и превръщане в ново културно пространство във Варна;

Нова сграда на Регионалната библиотека „П. Славейков“;

Съвместно с експерти от РИМ – Варна изготвяне на проекти за консервация и реставрация на открити археологически паметници – в района на ул. „Цар Симеон I“, Шишковата градинка;

Подкрепа за социализацията поддръжката на различни недвижими културни ценности и природни феномени, като големи и малки Римски терми, Аладжа манастир, Побити камъни, базиликата на ул. "Хан Крум", останките от княжеския манастир на Караач теке, както и Варненският неолитен некропол в Западна промишлена зона;

Реализиране на партньорски проекти и инициативи, свързани с представяне и поляризиране на културното наследство на Варна;

Насърчаване на сътрудничеството между училищата и университетите в областта на изкуствата и културните институти;

Подкрепа за устойчиво развитие на читалищата и творческите формации;

Подкрепа за институционално и устойчиво развитие на общинските, регионални и държавни културни институти на територията на община Варна;

Обогатяване на културния календар на Варна, развиване на културен туризъм;

Тясно взаимодействие с туроператорите, с предоставяне на актуална информация за културни и спортни проекти и програми;

Работа с партньори за развитие на възможностите за онлайн маркетинг, с цел разширяване на обхвата на културната програма чрез подобряване на потребителски преживявания;

Развиване на нови публики – международни, младежки, различни социални групи;

Актуализация на правилника на фонд „Култура“ за подпомагане на различни творчески проекти.

Туризъм:

Налагането на Варна като разпознаваема, предпочитана и сигурна дестинация за 4 сезона, разнообразяване на туристическия продукт;

Насърчаване на активното включване на зелени и високи технологии в управлението и рекламата, в сферата на туризма;

Развитие на интегриран туристически продукт, популяризиращ марката „Варна“ - базиран на уникално културно-историческото наследство, съхранени природни дадености, качествена инфраструктура, богат културен и събитиен календар;

Подкрепа на различни туристически атракции и осигуряването на качествено туристическо преживяване при устойчиво използване на природните ресурси и културно-историческо наследство;

Поддържане и развитие на инфраструктурата за специализирани форми на туризъм, усъвършенстване на туристическите регистри, създаване на модерни посетителски центрове, усъвършенстване на туристическите продукти и разработване на стратегически документи (стратегии и/или планове за развитие) за тяхното развитие;

Подкрепа за цифровата трансформация на бизнеса, включително за създаване на приложения и обучение на служители;

Полагане на усилия за повишаване на сигурността на обществените пространства, както и за намаляване на замърсяването на природата – чрез съвместни инициативи с представители на бранша;

Активно участие на Община Варна в международни туристически борси и изложения; Устойчиво развитие и промотиране на туристически продукти с по-висока добавена стойност, с цел намаляване на сезонността в сектора;

Търсене на иновативни подходи за промотиране на Варна и на нови форми на успешни партньорства. Осъществяване на ефективен регионален маркетинг.

Тясно сътрудничество с браншовите организации; създаване на механизъм за по-добра координация между публичния и частния сектор в областта на туризма;

Развитие на Туристическия информационен център;

Спорт

Насърчаване развитието на масов спорт и здравословен начин на живот сред всички възрастови и социални общности; Създаване на среда за ежедневни физически упражнения, любителски спорт и развлечение;

Изграждане на спортни площадки във всички райони на община Варна;

Развитие на спортната база в учебните и детски заведения, изграждане на фитнес на открито;

Подобряване на условията за развитие на спорта за хора с увреждания и в неравностойно социално положение, развитие на интеграционни схеми чрез спортни мероприятия;

Създаване на възможности за обучение на младите хора по въпросите на здравето, спорта и физическата активност, включително и чрез развитие на подхода „Връстници обучават връстници”;

Сътрудничество между институциите на държавно, регионално и местно ниво, социалните партньори и неправителствените организации, ангажирани с политики и дейности в подкрепа на младите хора, с цел ангажираност и участие в различни спортни инициативи;

Поддържането и експлоатацията на изградената през последните години спортна инфраструктура;

Завършване на ремонта на стадион „Спартак“;

Ремонт на зала “Приморец” в спортен комплекс “Черно море” , Ремонт на плувен басейн „Алекси Алексиев“;

Изграждане на три нови спортни комплекса: СК в кв. „Владислав Варненчик“; СК на ул. „Студентска“; СК в кв. „Виница“; 

Изграждане на спортно игрище в кв. „Галата“;

Изграждане на закрит плувен басейн в кв. „Аспарухово“;

Проектиране и основен ремонт на спортен комплекс „Простор“;

Изграждането на топлообменни станции за използване на геотермална топлина в плувен комплекс „Приморски“;

Финансово подпомагане на школите по детско-юношески спорт;

Поддържане на активно партньорство между Община Варна, спортните клубове, бизнеса и държавата;

Създаване на оптимални условия за организация и провеждане на спортни събития от национален, европейски и световен мащаб;

Оптимизиране на спортния календар. Привличане на престижни международни състезания във Варна. Създаване на предпоставки за развитие на спортен туризъм в града;

Провеждане на международни спортни събития като Световната купа по спортна гимнастика, 80-тият юбилеен плувен маратон „Галата – Варна“, 51-то рали „България“, международният лекоатлетически маратон Варна 2020, IV Черноморски младежки игри, Европейски турнир по ветроходство.

    Top