нашите сайтове english

Декларации от № 451 до № 600

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна Дирекция длъжност дата Декларация за имущество и интереси
450   Диляна Маринова Енчева   УС Старши експерт "Управление на собствеността"  8.5.2020  
451   Георги Георгиев Георгиев   ИИБ Гл.експерт "Контрол, прокопаване, експлоатация и зимно поддържане на уличната мрежа" 8.5.2020  
452   Марияна Колева Йорданова   дг№51"Ран Босилек" Директор 11.5.2020  
453   Александра Евгениева Александрова   Превенции Гл. експерт "Превенция на асоциалното поведение" 11.5.2020  
454   Десислава Валентинова Георгиева   КДР Началник на отдел Фестивали и проекти 11.5.2020  
455   Юлиана Петрова Кожухарова   УС Директор УС 11.5.2020  
456   Георги Иванов Диамандиев   УСКОР Гл. специалист "Отчет и поддържане на ИСЗ и СК" 11.5.2020  
457   Тихомир Йорданов Облаков   УСКОР Ст. експерт "Аварийни дейности и доброволно формирование"  11.5.2020  
458   Весела Николаева Павлова-Кожухарова    ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 11.5.2020  
459   Катя Илиева Ненчева     УС Гл. инспектор "Безопасност на работната среда" 11.5.2020  
460   Юлия Веселинова Вълчева      ОМД Гл. експерт "НПО и доброволци" 11.5.2020  
461   Неделина Живкова Добрева    ОМД Счетоводител 11.5.2020  
462   Тодорка Иванова Кондева   ОМД Старши счетоводител 11.5.2020  
463   Росица Димитрова Цонева   ОМД Счетоводител 11.5.2020  
464   Зорница Томова Манушева   УЧРАУ Ст. специалист "Техническо осигуряване" 11.5.2020  
465   Теодора Маринова Маринова   УСКОР Началник на сектор 11.5.2020  
466   Борислав Василев Станчев   Превенции Гл. експерт "Превенции" 11.5.2020  
467   Ирена Божидарова Митева   ИИБ Гл. експерт "Енергийна ефективност" 11.5.2020  
468   Димитричка Петрова Панчева   Здравеопазване Гл. експерт "Финанси" 11.5.2020  
469   Петър Ангелов Гърбузов   ИИБ Директор 11.5.2020  
470   Жени Йорданова Стоянова   Здравеопазване Инспектор "Контрол на водни площи, лечебни заведения и ДУЗ" 11.5.2020  
471   Николина Любенова Димитрова   ФСД Старши счетоводител 11.5.2020  
472   Тома Иванов Тодоров   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 11.5.2020  
473   Галина Русева Йовчева   ДГ№32"Моряче" Директор 11.5.2020  
474   Маргарита Маринова Петрова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 11.5.2020  
475   Станислав Недев Стоянов   УСКОР Ст. инспектор "Строителен контрол" 11.5.2020  
476   Цветелина Маринова Добрева    УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 11.5.2020  
477   Бранимир Димитров Пулев   УС Гл. експерт "Управление на собствеността" 11.5.2020  
478   Петър Маринов Вълков   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 11.5.2020  
479   Павлина Петрова Георгиева   УСКОР Гл. специалист "Строителен контрол" 11.5.2020  
480   Луиза Арам Каспарян   СД Началник на отдел 11.5.2020  
481   Камелия Николаева Василева   КС Гл. инспектор "Контрол и санкции" 11.5.2020  
482   Ваня Трендафилова Димитрова   ДГ№40"Детски свят" Директор 11.5.2020  
483   Анна Христова Димитрова   ДГ№27"Успех" Директор 11.5.2020  
484   Кремена Георгиева Ганчева   СД Началник на отдел 11.5.2020  
485   Мария Деянова Апостолова    МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 11.5.2020  
486   Тодор Петров Стоянов   УСКОР Инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 11.5.2020  
487 16 Валентина Колева Костова   МД Гл. инспектор КРД 11.5.2020 Чл. 35, ал. 1, т.2
488 15 Калина Вълчева Пеева   МД Инспектор КРД 11.5.2020 Чл. 35, ал. 1, т.2
489   Юлия Димитрова Илиева   ДГ№28"Пролет" Директор 11.5.2020  
490   Радка Василева Вълчанова    ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 11.5.2020  
491   Кремена Кирилова Манолова   АГУП Гл. експерт "Част архитектурна" 11.5.2020  
492   Йордан Димитров Иванов   ОМД Гл. експерт "Младежки бази" 11.5.2020  
493   Йоана Иванова Иванова    АГУП Гл. експерт "Част архитектурна" 11.5.2020  
494   Галина Делчева Петрова   ОМД Гл. експерт "Строителство" 11.5.2020  
495   Елена Атанасова Гюзелева   КК Началник на отдел 11.5.2020  
496   Богданка Недялкова Генкова   ГД№3"Звездичка" Директор 12.5.2020  
497   Любослава Аргирова Аргирова   ВК Гл. инспектор "Предварителен финансов контрол по СФУК" 12.5.2020  
498   Дарина Иванова Зафирова    ВК Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 12.5.2020  
499   Йордан Веселинов Добрев   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 12.5.2020  
500   Камелия Кръстева Костадинова    ИИБ Гл. експерт "В И К" 12.5.2020  
501   Петя Цветанова Петрова   ПНО Юрисконсулт 12.5.2020  
502   Параскева Жекова Люцканова   ДГ№38"Маргаритка" Директор 12.5.2020  
503   Румяна Стоянова Хараламбова   Здравеопазване Началник на отдел ЛЗДУЗ 12.5.2020  
504   Александра Ангелова Стойкова   ФСД Старши счетоводител 12.5.2020  
505   Здравка Ангелова Иванова   ФСД Старши счетоводител 12.5.2020  
506   Таня Маринова Василева   СД Директор 12.5.2020  
507   Янка Борисова Иванова   ДГ№16"Слънчева дъга" Директор 12.5.2020  
508   Гергана Дончева Славова   КДР Гл. експерт "Естетизация на градската среда" 12.5.2020  
509   Кристин Светославов Спасов   КДР Гл. експерт "Празници и чествания" 12.5.2020  
510   Кремена Йорданова Йорданова   УСКОР Ст. инспектор "Строителен контрол" 12.5.2020  
511   Радка Дойчева Николова   УСКОР Ст. специалист "Строителен контрол" 12.5.2020  
512   Калин Петров Конецовски   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 12.5.2020  
513   Мария Нинкова Лозанова   КОБС Мл. експерт "Съдебни преписки и дела" 12.5.2020  
514   Радка Стоянова Радославова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 12.5.2020  
515   Тихомир Симеонов Тимов   ИИБ Началник на отдел 12.5.2020  
516   Ирина Николова Кертикова-Табакова   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 12.5.2020  
517   Петя Райнова Карагеоргиева   УСКОР Юрисконсулт 12.5.2020  
518   Анна Борисова Николова   ОМД Началник на отдел 12.5.2020  
519   Неда Ивайлова Димитрова    Здравеопазване Гл. експерт "Административно и материално-техническо осигуряване" 12.5.2020  
520   Марко Петров Марков   Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица (ПВНБССЛ) Управител 12.5.2020  
521   Даниела Емилова Чучуганова-Маринова     УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 12.5.2020  
522   Росица Георгиева Велева   ДГ№6"Палечко" Директор 12.5.2020  
523   Марта Кирилова Виденова   АГУП Гл. експерт "Градоустройство"     12.5.2020  
524   Петранка Тодорова Влаева   ДГ№11"Незабравка" Директор 12.5.2020  
525   Станислав Огнянов Йолов   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 12.5.2020  
526   Кина Тончева Цанева    ОСИСД Гл. експерт "Издирване и завземане на ОС" 12.5.2020  
527   Галина Любомирова Арнаудова   Здравеопазване Гл. експерт "Програми, проекти и строителство" 12.5.2020  
528   Даниела Стратиева Стоянова    ИАО Мл. експерт ЕСГРАОН 12.5.2020  
529   Цветелина Иванова Цветкова-Андонова   ИАО Гл. експерт "Обредни дейности" 12.5.2020  
530   Чавдар Димитров Ников   ОСИСД Гл. експерт "Геодезист" 12.5.2020  
531   Десислава Василева Кръстева   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 12.5.2020  
532   Елена Стефанова Михова   Здравеопазване Гл. експерт "Детско и училищно здравеопазване" 12.5.2020  
533   Лидия Николова Христова   Здравеопазване Гл. експерт "Икономист" 12.5.2020  
534   Виолета Ганчева Димитрова   Здравеопазване Гл. експерт "Информационно обслужване и техническа дейност" 12.5.2020  
535   Геновева Христова Рагьовска – Монова   Детска ясла №14 ,,Звънче’’ Директор 12.5.2020  
536   Десислава Димитрова Желева   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 12.5.2020  
537   Женя Добрева Петкова    Детска ясла №9 ,,Детелина’’ Директор 12.5.2020  
538   Дора Михайлова Николаева   ФСД Старши счетоводител 12.5.2020  
539   Биляна Антомова Якова-Атанасова   Проект ИГТ Ръководител 12.5.2020  
540   Красимира Илиева Якимова   ФСД Старши счетоводител 12.5.2020  
541   Деница Константинова Шалева   ФСД Старши счетоводител 12.5.2020  
542   Мария Цветанова Петрова   АГУП Началник на отдел 12.5.2020  
543 13 Господин Стоянов Казаков   ОСИСД Старши инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 12.5.2020 Чл. 35, ал. 1, т.2
544   Нели Димитрова Евлогиева   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 13.5.2020  
545   Виолета Тодорова Авджиева   УСКОР Гл. специалист "Екологичен контрол и опазване на реда" 13.5.2020  
546   Елена Любчева Панайотова   ИИБ Гл. експерт "Бюджет, обществени поръчки, възлагане и контрол по договори" 13.5.2020  
547   Георги Димитров Георгиев   КДР Началник на отдел 13.5.2020  
548   Миглена Йовчева Йонкова майч.   КК Гл. експерт "Канцелария на кмета" 13.5.2020  
549   Николай Маринов Узунов   ИАО Гл. експерт ЛМБД 13.5.2020  
550   Даниела Михова Колева    ОП КДХ Директор 13.5.2020  
551   Красимир Христов Цвятков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 13.5.2020  
552   Станимир Костадинов Танков   УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 13.5.2020  
553   Борислав Иванов Николов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 13.5.2020  
554   Даниела Иванова Биячева    СД Гл. инспектор "Социални дейности  и жилищно настаняване" 13.5.2020  
555   Любомира Сергеева Комитска   Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) Ръководител 13.5.2020  
556   Марияна Великова Христова   Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Йоан Златоуст“ Управител 13.5.2020  
557   Нели Вълева Пейкова   Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“ Директор 13.5.2020  
558   Христина Любомирова Манолова    ОСИСД Гл. експерт "Геодезист" 13.5.2020  
559   Цветелина Петрова Калканджиева   АГУП Ст. експерт "Градоустройство" 13.5.2020  
560   Лилия Вангелова Стериовска    ИИБ Ст. експерт "Контрол прокопаване и застраховки" 13.5.2020  
561   Иванка Колева Стоянова   ОП "Зоопарк-СЦ" Директор 13.5.2020  
562   Иван Христов Божинов   МД Гл. специалист "Обслужване на данъкоплатци" 13.5.2020  
563   Анна Любомирова Иванова   МД Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" 13.5.2020  
564   Диянка Илиева Пеева   МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  13.5.2020  
565   Мима Колева Янкова   МД Гл. специалист "Безкасови приходи"  13.5.2020  
566   Ивелина Милева Никова   МД Гл. специалист "Безкасови приходи"  13.5.2020  
567   Ралица Кръстева Димитрова    МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  13.5.2020  
568 14 Татяна Петрова Лазарова   МД Гл. специалист "Безкасови приходи" 13.5.2020  
569   Полимира Парашкевова Тодорова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 13.5.2020  
570   Валентина Кирилова Иванова   Здравеопазване гл. експерт "Репродуктивно здраве" 13.5.2020  
571   Янислава Иванова Георгиева   ОП "Спорт-Варна" Главен счетоводител 13.5.2020  
572   Виолета Вълова Манова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет образование и култура" 13.5.2020  
573   Венцислав Недялков Младенов   ОП "Спорт-Варна" Директор 13.5.2020  
574   Галина Николаева Чернаева-Гонова   АГУП Гл. експерт "Недвижимо културно наследство - част конструктивна" 13.5.2020  
575   Татяна Вълчева Константинова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 13.5.2020  
576   Валентина Чавдарова Крушева   Проект ИГТ Експерт ИГТ 13.5.2020  
577   Крум Панайотов Крумов   ОП ТАСРУД Директор 13.5.2020  
578   Гергана Георгиева Аврамова   ИИБ Мл. експерт "Озеленяване" 13.5.2020  
579   Мария Стоянова Динчева   ДГ№25"Златното зрънце" Директор 13.5.2020  
580   Анета Георгиева Попова   ДГ№39"Приказка" директор 13.5.2020  
581   Иринка Георгиева Найденова   Детска ясла №5 ,,Чуден свят’’ Директор 13.5.2020  
582   Йорданка Димитрова Панделиева-Бойкинова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 13.5.2020  
583   Лиляна Петкова Дамянова   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 13.5.2020  
584   Румяна Василева Георгиева   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 13.5.2020  
585   Иванка Георгиева Атанасова   ОСИСД Гл. експерт "Земеделски земи и земеделски кооперации" 13.5.2020  
586   Нина Златева Петрова   СПОРТ Старши счетоводител 13.5.2020  
587   Боряна Божидарова Божкова   АГУП Ст. експерт "Архитектура" 13.5.2020  
588   Георги Савов Арнаудов   СПОРТ Гл. експерт "Спортни клубове" 13.5.2020  
589   Данчо Станимиров Илиев   СПОРТ Гл. експерт "Спортни дейности, ученически и студентски спорт" 13.5.2020  
590   Елза Димитрова Харалампиева   СПОРТ Гл. експерт "Спортни дейности" 13.5.2020  
591   Валентина Христова Велкова   СПОРТ Главен счетоводител 13.5.2020  
592   Светла Димитрова Христова   ДГ№41"Първи юни" Директор 13.5.2020  
593   Юлия Костова Славова   ИАО Началник на отдел 13.5.2020  
594   Тодор Данаилов Димитров   ИИБ Гл. експерт "В И К" 13.5.2020  
595   Милен Георгиев Мънев   ИИБ Гл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 13.5.2020  
596   Стефка Георгиева Панайотова   УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 13.5.2020  
597   Белица Атанасова Паунова   АГУП Мл. експерт "Недвижимо културно наследство - част архитектурна" 13.5.2020  
598   Пламена Цветанова Цонева   КДР Гл. експерт "ММФ "Варненско лято" 13.5.2020  
599   Ивелина Светославова Тодорова   ЕНОП Ст. експерт "Общински план за развитие и оперативни програми" 13.5.2020  
    Top