нашите сайтове english

Резултати от конкурс за малки проекти на тема"Реализиране на иновативни социални дейности за интеграция след проучване потребностите на уязвимите социални групи чрез финансиране на НПО от община Варна"

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА

 “Реализиране на иновативни социални дейности за интеграция след проучване потребностите на уязвимите социални групи чрез финансиране на неправителствени организации от oбщина Варна”, финансиран от Социална програма 2020 г. на Община Варна

Въз основа на проведен конкурс от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Варна след разглеждане и оценяване на проектните предложения, и на основание на изготвен протокол бяха класирани за финансиране следните малки проекти:

Организация

Наименование на проекта

1.

Фондация “Радост за нашите деца“ 

„Сладкопекарна Радост“

2.

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения

„CreativeArtHouse(САН)-изкуството като инструмент на комуникация“

3.

Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“ 

„Повишаване на мотивацията и кариерното развитие на лица, изтърпели наказание лишаване от свобода“

4.

Сдружение „Консенсус“

„Светулки“

5.

Сдружение „Няма невъзможни неща“

„Способни и уверени“

6.

Фондация  „Европа“

„Социално кафене – алтернативна услуга за родители на деца и младежи с увреждания и семейства в риск“

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

_____/П/_________

 

 

(Таня Василева)