Търсене
07 октомври 2015

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение - УСЛУГА № 9168

УСЛУГА № 9168

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център – Община Варна или по електронен път чрез страницата на Община Варна

Място за предоставяне на услугата на клиента: Информационен център

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.169 от Закона за туризма

Необходими документи:

  1. Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър;
  2. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта, съгласно Приложение №7 към чл. 18, ал. 2 от  Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията /Наредбата/.

Към заявлението за промяна в обстоятелствата се прилагат следните необходими документи:

  А. При промяна на лицето, извършващо дейност в обекта, новото лице подава следните документи:

  1. Копия на документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;

 2. Удостоверение, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

3. Копия от документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езикова квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за определената категория на обекта;

4. Копие от документа за собственост на обекта;

5. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

6. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

7. Документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ

 Б. В случай на промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава заявление за вписване в националния туристически регистър на настъпилите промени в обстоятелствата. Към заявлението прилага:

1. Копие на документа за собственост на обекта;

2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

3. Документ за платена такса за вписване на настъпилите промени в обстоятелствата, съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

В случаите по-горе определената категория на туристическия обект се запазва и се издава ново удостоверение.

 Такса на административната услуга:

Съгласно чл.3, ал.1 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, таксата за отразяване на настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, включва издаване на удостоверение, отразяващо променените обстоятелства и е в размер на 150 лева.

При подаване на заявлението за вписване на заявена промяна в обстоятелствата се заплаща цялата такса по банков път.

За издаване на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект се заплаща такса от 100 лв. по банков път.

За изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената се заплаща такса от  50 лв. по банков път.

 Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: обикновена услуга – 30 дни 

 Срок  на действие на индивидуалния административен акт – 5 години.Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.