Търсене
Начало » Дирекции и дейности » Местни данъци
22 януари 2018

Места за плащане на местни данъци и такси

МЕСТА ЗА ПЛАЩАНЕ

 • В брой или с ПОС на касите на Дирекция "Местни данъци"

            -  бул. ”Сливница” No 191 (сградата на Изчислителен център ) с работно време: 09.00-17.30 ч.

            -  бул. ”Ген.Колев” No 92 (сградата на район Приморски) с работно време: 09.00-17.30 ч.

            -  Площад „Мусала” - „Информационен център“ с работно време: 09.00-17.00 ч.

            -  бул. “8-ми приморски полк” No 43 (Информационен център в Община Варна) с работно време: 09.00-17.00 ч.

            -  ул.“Народни будители“ №2 (сградата на Район „Аспарухово“) с работно време 09.00 ч.-17.00 ч.

             - кв.Виница, сградата на Кметство Приморски с работно време 9:00 ч. - 17:00 ч.

 • Централна Кооперативна Банка АД (Списък на офиси ЦКБ-клон Варна)
 • Банка ДСК, Банка Пиреос,  Изипей АД
 • Български Пощи ЕАД
 • Чрез системата за онлайн плащания на ТФС –(www.transcard.bg), за всички притежатели на карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) 
 • Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП ( https://inetdec.nra.bg/) 
 • По Интернет, чрез www.ePay.bg 
 • Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна.

“ЦКБ” АД – КЛОН ВАРНА

IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00

BIC CECBBGSF

Код за вид плащане

Основание за плащане

44 14 00

Патентен данък и лихви в/у него

44 21 00

Данък върху недвижимите имоти и лихви в/у него

44 22 00

Данък върху наследствата и лихви в/у него

44 23 00

Данък върху превозните средства и лихви в/ у него

44 24 00

Такса за битови отпадъци и лихви в/у нея

44 25 00

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви в/у него

44 28 00

Туристически данък

44 34 00

Други данъци и лихви в/у тях - /недобори пътен данък /

44 65 00

Приходи от глоби и санкции

44 80 07

Такси за административни услуги

44 80 13

Такси за притежаване на куче

СРОКОВЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ

 • Данък върху недвижими имоти на 2 равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
 • Данък върху превозни средства - на 2 равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
 • Такса за битови отпадъци - на 2 равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

До 30 април предплатилите за цялата година ползват 5% отстъпка.

 • Патентен данък – на 4 равни вноски: до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври за годината, за която е дължим.

Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват 5% отстъпка.

 • Туристически данък – до 15-то число на месеца, следващ месеца през който са предоставени нощувките.

Последователност на погасяванe на задълженията

Чл. 169, ал. 3а от ДОПК:
(Нова – ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) До заявяването им за принудително събиране задълженията за съответния вид, установявани от общините, се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява.