Търсене
Начало » Администрация
16 март 2018

Структура на общинската администрация

КМЕТ

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

 

СЕКРЕТАР

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ  

СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ 

ОТДЕЛ “ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ” 

ДИРЕКЦИЯ  “КАНЦЕЛАРИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ” – на пряко подчинение на Председателя на Общински съвет

 

I.ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

1.ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ И САНКЦИИ” 

2.ДИРЕКЦИЯ “КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА”

3.ДИРЕКЦИЯ “ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ”

4.ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”

5.ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНО –НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

6.ДИРЕКЦИЯ “УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

7.ДИРЕКЦИЯ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ”

8.ДИРЕКЦИЯ “ИНФОРМАЦИОННО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

9.ДИРЕКЦИЯ  „УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

 

II.СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1.ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

2.ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ”

3.ДИРЕКЦИЯ “АРХИТЕКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ”   

4.ДИРЕКЦИЯ “ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ” 

5.ДИРЕКЦИЯ “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ” 

6.ДИРЕКЦИЯ “ТУРИЗЪМ  

7.ДИРЕКЦИЯ “КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ”  

8.ДИРЕКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“

9.ДИРЕКЦИЯ „СПОРТ”

10.ДИРЕКЦИЯ “ПРЕВЕНЦИИ”  

11.ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

12.ДИРЕКЦИЯ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”